Certyfikaty

Tytuł

POLAQUA jest postrzegana jako rzetelny wykonawca, gwarantujący solidność, terminowość i wysoki standard usług. Potwierdzają to przyznane firmie certyfikaty.

Decyzja o wdrożeniu do firmy zintegrowanego systemu jakości i zarządzania zapadła już pod koniec 1999 r. Chcieliśmy udoskonalić procesy organizacyjne i zminimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Pierwsze certyfikaty ISO 9002 i ISO 14001 przyznało TUV CERT. Wiedzieliśmy, że aby być wiarygodnym partnerem warto rozszerzać swoje kompetencje i poświadczać je kolejnymi świadectwami. Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością spowodował, że w POLAQUA przeprowadzono kolejny (V) audyt certyfikujący ten system. Zakład Systemów Jakości i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej przyznał nowe certyfikaty. Natomiast Urząd Dozoru Technicznego Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT poświadczył spełnienie wymagań certyfikatem z systemu jakości w spawalnictwie.

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA wg. ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834 i AQAP 2120 i PN-N 18001

Obecnie w POLAQUA funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania obejmujący:
- system zarządzania jakością, AQAP i spawalnictwo,
- system zarządzania środowiskowego,
- system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Po przeprowadzonym Audycie Zakład Systemów Jakości i Zarządzania przyznał Spółce certyfikaty:

Certyfikat nr 525/S/2010

Certyfikat nr 525/S/2015

spełnia wymagania ISO 9001:2008.

Certyfikat nr 525/E/2010

Certyfikat nr 525/E/2015  

spełnia wymagania ISO 14001:2004.

Certyfikat nr 525/A/2010

Certyfikat nr 525/A/2015

spełnia wymagania AQAP 2120:2009.

Certyfikat nr CSW/355/2010

Certyfikat nr CSW/355/2013

spełnia wymagania PN-EN ISO 3834-2:2007.

 

Certyfikat nr 525/B/2015

spełnia wymagania PN-N 18001-2004.

   

Certyfikat nr SGI 6023777

spełnia wymagania OHSAS 18001-2007.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

POLITYKA JAKOŚCIPOLAQUA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako wykonawca robót z zakresu budownictwa energetycznego i ogólnego, inżynierii środowiska oraz infrastruktury komunikacyjnej stawia sobie za cel utrzymanie wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia i warunków socjalnych swoich pracowników, a także zapewnienie wysokiej jakości realizowanych usług z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego.
Podstawowym zadaniem Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest dostarczanie takich wyrobów i usług, które poziomem swojej jakości zaspokajają potrzeby naszych klientów, są przyjazne środowisku naturalnemu, a ich wytworzenie i użytkowanie jest w pełni bezpieczne.
 

Założenia Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania realizowane są poprzez:

 • utrzymanie i ciągłe doskonalenie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001;
 • ciągłe i systematyczne podnoszenie jakości i konkurencyjności naszych wyrobów i usług;
 • stały nadzór nad realizowanymi procesami w celu optymalizacji kosztów produkcji, doskonalenia jakości, ograniczenia zanieczyszczeń środowiska naturalnego oraz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • rozwijanie wzajemnie korzystnej współpracy z odbiorcami i dostawcami w celu polepszania jakości oferowanych wyrobów i usług;
 • usprawnianie procesów kontroli jakości;
 • wprowadzenie nowych technik i technologii, maszyn i urządzeń mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia środowiska na stanowiskach pracy;
 • utrzymanie w stałej sprawności technicznej parku maszynowego i oprzyrządowania oraz wyposażenia do kontroli pomiarów i badań;
 • ograniczenie hałasu na stanowiskach, gdzie występują najwyższe wartości;
 • racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, energii i paliw, wiedzy, techniki oraz kapitału;
 • prowadzenie nadzoru nad znaczącymi aspektami środowiskowymi oraz BHP;
 • zapobieganie zanieczyszczeniom oraz nadzwyczajnym zagrożeniom środowiskowym, awariom, katastrofom, kreowanie bezpiecznych oraz pro-środowiskowych postaw i zachowań pracowników poprzez stałe podnoszenie ich kwalifikacji oraz współudział i zaangażowanie w działaniach na rzecz jakości środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • stałe podwyższanie kwalifikacji i świadomości pracowników oraz stanu BHP poprzez prowadzenie systematycznych szkoleń warunkujących właściwe przygotowanie do wykonywania przydzielonych zadań;
 • efektywne zarządzanie bezpieczeństwem poprzez ciągłą analizę występujących zagrożeń i ocenę ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy;
 • stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym.
Osiągnięcie powyższych celów wiąże się z konsekwentnym udoskonalaniem wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami: EN ISO 9001; EN ISO 14001; PN-N-18001 oraz wymaganiami AQAP-2120.
Zarząd Spółki zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania zobowiązań Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania i doskonalenia wszystkich procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Zobowiązuje się wszystkich pracowników do realizacji niniejszej Polityki poprzez dążenie do świadomego i odpowiedzialnego działania na rzecz jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO