Tytuł
2018-07-09

Polaqua podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Przywidz

Dnia 06. lipca 2018 roku POLAQUA Sp. z o.o. podpisała z Gminą Przywidz umowę na zaprojektowanie i budowę oczyszczalni ścieków 5200 RLM w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przywidz”. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie oczyszczenia ścieków odbieranych przez system kanalizacyjny Gminy Przywidz, przy obciążeniu oczyszczalni 5200 RLM oraz zapewnienie średniej dobowej przepustowości na poziomie 535 m3/d (w tym maksymalnej średniej dobowej na poziomie 800 m3/d i maksymalnej średniej godzinowej na poziomie 75 m3/h).

W ramach prac projektowych zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowa, składająca się m.in. z koncepcji rozwiązania oczyszczalni ścieków i zagospodarowania terenu, operatów i pozwoleń wodno-prawnych, projektu budowlanego, projektów wykonawczych dla wszystkich branż, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego i projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. W zakres robót budowlanych, które należy wykonać w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową wchodzi budowa oczyszczalni ścieków 5200 RLM.

Wykonawca będzie odpowiedzialny również za dokonanie rozruchu technologicznego urządzeń i obiektów oraz sporządzenie instrukcji obsługi, przeprowadzenie prób końcowych i eksploatacyjnych wraz z dostarczeniem kompletnego wyposażenia, przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania urządzeń i oprogramowania, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

Wartość brutto przedmiotowej umowy to 11 439 293,12 złotych.

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO