Tytuł

Aktualności

2011-11-02

Ogłoszenie dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. „POL-AQUA" S.A.

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w związku ze złożonym na podstawie art. 400 oraz 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) wnioskiem  Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu DIM S.a.r.L. z siedzibą w Luxemburgu (akcjonariusza posiadającego 10,65% udziałów w kapitale zakładowym i liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki) stosownie do §38 ust. 1 pkt 1 - 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych  zwołuje na podstawie art. 399 § 1 KSH na dzień 29 listopada 2011 roku (wtorek) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12.00 w Biurze Spółki w Warszawie przy ul. Adama Branickiego 15 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków (składu) Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia kosztami zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

<<więcej

2011-10-14

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. „POL-AQUA" S.A.

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w związku ze złożonym na podstawie art. 400 oraz 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) pismem Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu DIM S.a.r.L. z siedzibą w Luxemburgu (akcjonariusza posiadającego 10,65% udziałów w kapitale zakładowym i liczbie głosów na WZA Spółki) stosownie do §38 ust. 1 pkt 1 - 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych informuje o zwołaniu na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 KSH na dzień 29 listopada 2011 roku (wtorek) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12.00 w Biurze Spółki w Warszawie przy ul. Adama Branickiego 15.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane zostaje zgodnie z wnioskiem akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 38/2011 z dnia 30 września 2011.

<<więcej...
2011-10-05

POL-AQUA podpisała umowę na budowę odcinka nr 6 i 7 drogi ekspresowej S8.

W dniu 5 października 2011 r. została podpisana znacząca umowa pomiędzy konsorcjum P.R.I. „POL-AQUA” S.A. (lider) i Dragados S.A. (partner) a Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi. Przedmiotem umowy jest: ”Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1), odcinek 6 (węzeł Łask - węzeł Róża) od km 174+200 do km 183+350, odcinek 7 (węzeł Dobroń – węzeł Róża) od km 76+ 479,94 do km 79+800,00” Wartość umowy wynosi: 446 809 205,69 zł netto (549 575 323 zł brutto). Udział P.R.I. "POL-AQUA" S.A. w konsorcjum wynosi 51%.
2011-06-20

POL-AQUA wygrała przetarg na budowę drogi ekspresowej S-8

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi w dniu 20 czerwca 2011, przysłała pismo dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu ograniczonego na budowę odcinka drogi ekspresowej S8.  Najlepszą ofertę złożyło konsorcjum P.R.I. „POL-AQUA” S.A.  jako lider wraz z firmą DRAGADOS S.A.   Wartość złożonej oferty wynosi 549 575 323,00 złotych brutto.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO