Tytuł

Aktualności

2011-12-30

Informacja o umowie z PKN ORLEN S.A.

W dniu 30 grudnia 2011 roku została podpisana umowa pomiędzy P.R.I. „POL-AQUA” S.A. a PKN ORLEN S.A. Przedmiotem umowy jest „Modernizacja układu paliwowego Zakładu Elektrociepłowni” w Płocku. W zakres umowy wchodzą: roboty demontażowe i przekładki, dostawy materiałów i urządzeń, roboty montażowe Pompowni nr 1 i nr 2 oraz rozruch mechaniczny i przekazanie do eksploatacji. 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 43,9 mln złotych netto.
2011-12-29

POL-AQUA zbuduje gazociąg Świnoujście - Szczecin

W dniu 29 grudnia 2011 r. została podpisana znacząca umowa pomiędzy P.R.I. „POL-AQUA” S.A. a Spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Zamawiający”).
Wartość umowy (wynagrodzenie ryczałtowe) wynosi: 146 950 000 zł netto, tj. 180 748 500 zł brutto.
Termin realizacji przedmiotu umowy (Odbiór Końcowy) ustalony został na 31 stycznia 2013 r.

2011-12-28

POL-AQUA podpisała kolejną umowę na budowę drogi ekspresowej S8 odcinek 3.

W dniu 28 grudnia 2011 r. została podpisana kolejna umowa na pomiędzy konsorcjum Dragados S.A. (lider) i P.R.I. „POL-AQUA” S.A. (partner) a Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu na budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku Syców - Kępno - Sieradz - A1 (Łódź) odcinek 3: Wieruszów - Walichnowy, długość -13,1 km.
Wartość umowy wynosi 189 809 096,75 zł netto (233 465 189 zł brutto). Udział P.R.I. "POL-AQUA" S.A. w konsorcjum wynosi 51%.

2011-11-02

Ogłoszenie dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. „POL-AQUA" S.A.

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w związku ze złożonym na podstawie art. 400 oraz 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) wnioskiem  Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu DIM S.a.r.L. z siedzibą w Luxemburgu (akcjonariusza posiadającego 10,65% udziałów w kapitale zakładowym i liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki) stosownie do §38 ust. 1 pkt 1 - 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych  zwołuje na podstawie art. 399 § 1 KSH na dzień 29 listopada 2011 roku (wtorek) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12.00 w Biurze Spółki w Warszawie przy ul. Adama Branickiego 15 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków (składu) Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia kosztami zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

<<więcej

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO