Tytuł
2008-10-15

POL-AQUA wygrała przetarg na budowę Trasy Siekierkowskiej - skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską

15 października 2008 r. do POL-AQUY wpłynęło pismo Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie  w którym poinformowano, iż postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na "Budowę Trasy Siekierkowskiej – skrzyżowanie drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską" zostało rozstrzygnięte i zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez konsorcjum w składzie:

  •     Warbud S.A. (lider konsorcjum)
  •     Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. (partner)
  •     EUROVIA POLSKA S.A. (partner)
  •     EUROVIA Verkehrsbau UNION GmbH (partner)

Złożona przez Konsorcjum oferta za wykonanie ww. prac przewidywała wynagrodzenie w wysokości 124.737.111,30 zł brutto. Porozumienie realizacyjne zawarte pomiędzy P.R.I. "POL-AQUA" S.A. a Warbud S.A. przewiduje, że wartość robót P.R.I. "POL-AQUA" S.A. wyniesie 86.609.245 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez zamawiającego oferta została uznana za najkorzystniejszą  w kryterium oceny ofert – cena oferowana brutto 100% oraz zawiera wszystkie dokumenty wymagane przez zamawiającego.

Podmioty biorące udział w przedmiotowym przetargu mogą w terminie 7 dni od daty wyłonienia zwycięzcy wnieść protest.
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO