Tytuł
2011-03-02

POL-AQUA będzie budowa siedzibę Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

W dniu 01.03.2011 roku została podpisana umowa pomiędzy P.R.I. „POL-AQUA” S.A. a Gdańskim Teatrem Szekspirowskim z siedzibą w Gdańsku.

Przedmiotem umowy jest „Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo narodowe.

Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na kompleksowej realizacji projektu obejmującego wszystkie roboty budowlane z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, układem komunikacyjnym (wjazdy, wyjazdy) niezbędne do odbioru i oddania obiektu do użytkowania, wraz z wszelkimi niezbędnymi dodatkowymi robotami budowlanymi i koordynacyjnymi (w tym koordynacji prac z Dostawcą Wyposażenia).

Termin zakończenia robót budowlanych ustalony został na dzień 30.11.2012 r.
Termin zakończenia pełnienia koordynacji prac Dostawcy i osiągnięcia przez Generalnego Wykonawcę gotowości do odbioru ustalony został na 31.12.2012 r.

 

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO