Tytuł
2011-06-06

Zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia P.R.I. „POL-AQUA” S.A ze spółką zależną PA ENERGOBUDOWA Sp. z o.o.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej „Spółka”) oraz Zarząd Spółki PA ENERGOBUDOWA Sp. z o.o. działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia P.R.I. „POL-AQUA” S.A. z PA ENERGOBUDOWA Sp. z o.o.
1. Połączenie Spółek P.R.I. „POL-AQUA” S.A. i PA ENERGOBUDOWA Sp. z o.o. nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki PA ENERGOBUDOWA Sp. z o.o. (spółki przejmowanej) na spółkę P.R.I. „POL-AQUA” S.A. (spółkę przejmującą) – łączenie się przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 ust 1 w zw. z art. 516 § 6  Ksh.
W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich 243.520 udziałów Spółki Przejmowanej, łączenie się spółek przez przejęcie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 516 § 6 Ksh w związku z czym:
- na podstawie art. 516 § 5 Ksh w związku z 503 Ksh badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia nie są wymagane,
- na podstawie art. 516 w związku z art. 501 w trybie 516 § 5 Ksh nie jest wymagane sporządzenie sprawozdania zarządu każdej z łączących się spółek uzasadniające połączenie, jego podstawy prawnej i uzasadnienia ekonomicznego oraz stosunku wymiany udziałów lub akcji,
- łączenie spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 §1 Ksh.
Z uwagi na okoliczność, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną stosownie do treści art. 516 § 1 Ksh konieczne będzie, stosownie do treści art. 506 Ksh, podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej.

2. Plan połączenia P.R.I „POL-AUQA” S.A. z PA ENERGOBUDOWA Sp. z o.o. został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 97/2011 z dnia 20 maja 2011 r. (pozycja 6272) oraz w raportach bieżących numer 20/2011 z dnia 20 maja 2011 r. i 24/2011 z dnia 6 czerwca 2011r.
Informacja o podjęciu decyzji o zamiarze połączenia P.R.I. „POL-AQUA” S.A. ze spółka zależną została opublikowana w raporcie bieżącym nr 18/2011 z dnia 19 maja 2011 r.
3. W terminie jednego miesiąca począwszy od 20 maja 2011 r. akcjonariusze mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki przy ul. Dworskiej 1 w Piasecznie z dokumentami określonymi w art. 505 § 1 Ksh w związku z art. 616 § 6 Ksh, załączonymi do  niniejszej wiadomości tj.:
- Plan połączenia spółki P.R.I. „POL-AQUA” S.A. z PA ENERGOBUDOWA Sp. z o.o.
- Projekt uchwały ZWZ Spółki przejmowanej o połączeniu Spółek,
- Projekt uchwały WZ Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek,
- Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej dla celów połączenia,
- Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej dla celów połączenia,
- Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej w przedmiocie ustalania wartości majątku Spółki Przejmowanej.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały o połączeniu, zostało opublikowane raportem bieżącym nr 23/2011 z dnia 25 maja 2011 r.

Uchwała P.R.I. "POL-AQUA" S.A. w sprawie połączenia, została podjęta w dniu 21.06.2011 r.

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia

Zawiadomienie pierwsze

Zwołanie ZWZ P.R.I. "POL-AQUA" S.A.

Zawiadomienie drugie

Stanowisko Zarządu odnośnie połączenia

Uchwały ZWZ P.R.I. "POL-AQUA" S.A. z dnia 21.06.2011 r.

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO