Realizacje

Tytuł

Dokończenie budowy obwodnicy miasta Szczuczyn - 2014

Dokończenie „Budowy  Obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu trasy ekspresowej S- 61 od s-8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Suwałki – Budzisko – Granica Państwa (Kowno), na odcinku od km 197 + 550 do km 205 + 557 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.” Wartość umowy wynosi 102,6 mln zł netto (126 mln zł brutto).
Termin realizacji wynosi 15 miesięcy nie wliczając okresów zimowych.

Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśl dla Gminy Przemyśl - 2013

Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885.
Wartość umowy wynosi 72 276 429,75zł netto (Wartość Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto wynosi 88 900 008,59zł).
Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony został na 16 miesięcy od Daty Rozpoczęcia.

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla LCS Łuków – stacja Siedlce, Łuków i Międzyrzec Podlaski dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - 2012

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla LCS Łuków – stacja Siedlce, Łuków i Międzyrzec Podlaski (pełny zakres robót) oraz odcinki szlakowe (tylko systemy sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu  POIiŚ 7.1 – 9.1 „Modernizacja linii kolejowej E 20/CE 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap II
Wartość umowy wynosi 427 390 878,05 zł netto (525 690 780 zł brutto). Udział P.R.I. "POL-AQUA" S.A. w konsorcjum wynosi 31 % (Dragados S.A. 20%, Vias y Construcciones S.A 42%, Electren 7%).
Termin realizacji przedmiotu umowy tj. zaprojektowanie i wykonanie robót ustalony został na 35 miesięcy od Daty Rozpoczęcia.

Budowa odcinka nr 5 drogi ekspresowej S8 - okolice Łodzi - 2012

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Wrocław (A1) odcinek 5 (węzeł Sieradz Południe bez węzła – węzeł Łask bez węzła) od km 140+552,05 do km 174+200,00”
Wartość umowy wynosi 1 129 111 686,73 zł netto (1 388 807 374,68 zł brutto). Udział P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (lidera) w konsorcjum wynosi 51%. Partnerem konsorcjum jest Dragados S.A.
Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony został na 27 miesięcy od daty zawarcia umowy, obejmujący również okresy zimowe.

Budowa gazociągu Świnoujście - Szczecin - 2011

Kompleksowa realizacja Inwestycji w systemie Generalnego Wykonawstwa (w tym wykonanie wszelkich Robót i uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie) dotycząca budowy gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą DN 800 Świnoujście – Szczecin  – gazociąg wysokiego ciśnienia o długości 80 km, który jest zlokalizowany w gminach: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stępnica i Goleniów.  
Wartość umowy (wynagrodzenie ryczałtowe) wynosi: 146 950 000 zł netto, tj. 180 748 500 zł brutto.
Termin realizacji przedmiotu umowy (Odbiór Końcowy) ustalony został na 31 stycznia 2013 r.

Modernizacja układu paliwowego Zakładu Elektrociepłowni w Płocku dla PKN ORLEN S.A. - 2011

Modernizacja układu paliwowego Zakładu Elektrociepłowni”w Płocku. W zakres umowy wchodzą: roboty demontażowe i przekładki, dostawy materiałów i urządzeń, roboty montażowe Pompowni nr 1 i nr 2 oraz rozruch mechaniczny i przekazanie do eksploatacji.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 43,9 mln złotych netto.
Termin zakończenia ustalono na dzień 14.07.2014 roku. 

Budowa odcinka nr 3 drogi ekspresowej S8 - okolice Łodzi - 2011

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Syców - Kępno - Sieradz - A1 (Łódź) odcinek 3: Wieruszów - Walichnowy, długość -13,1 km”
Wartość umowy wynosi 189 809 096,75 zł netto (233 465 189 zł brutto). Udział P.R.I. "POL-AQUA" S.A. w konsorcjum wynosi 51%. Liderem konsorcjum jest Dragados S.A.
Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony został na 22 miesięcy od daty rozpoczęcia, obejmujący okresy zimowe.

Budowa odcinka nr 6 i 7 drogi ekspresowej S8 - okolice Łodzi - 2011

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1), odcinek 6 (węzeł Łask  - węzeł Róża) od km 174+200 do km 183+350, odcinek 7 (węzeł Dobroń – węzeł Róża) od km 76+ 479,94 do km 79+800,00”
Wartość umowy wynosi: 446 809 205,69 zł netto (549 575 323 zł brutto).
Udział P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (lidera) w konsorcjum wynosi 51%. Partnerem konsorcjum jest Dragados S.A.
Termin realizacji przedmiotu umowy ustalony został na 27 miesięcy od daty zawarcia umowy, obejmujący okresy zimowe.

Budowa Zespołu Zabudowy Mieszkalno - Usługowej "New Hill Park" w Warszawie - 2011

Przedmiotem umowy jest budowa oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Zespołu Zabudowy Mieszkalno –Usługowej „New Hill Park” w Warszawie dla Marvipolu S.A.. Termin realizacji inwestycji ustalono na dzień 28 lutego 2013 roku. Wartość umowy wynosi 39, 8 mln złotych netto.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie – etap II - 2011

Przedmiotem umowy jest „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap II” realizowanego w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.”
Wynagrodzenie za realizację umowy ustalone zostało na poziomie 51 275 915,92 zł netto
Termin realizacji inwestycji wskazany w postępowaniu przetargowym to 26 miesięcy od podpisania umowy.

Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego 2011

Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na kompleksowej realizacji projektu "Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego" obejmującego wszystkie roboty budowlane z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, układem komunikacyjnym (wjazdy, wyjazdy) niezbędne do odbioru i oddania obiektu do użytkowania, wraz z wszelkimi niezbędnymi dodatkowymi robotami budowlanymi i koordynacyjnymi (w tym koordynacji prac z Dostawcą Wyposażenia).
Termin zakończenia robót budowlanych ustalony został na dzień 30.11.2012 r.
Termin zakończenia pełnienia koordynacji prac Dostawcy i osiągnięcia przez Generalnego Wykonawcę gotowości do odbioru ustalony został na 31.12.2012 r.


Adaptacja Młynów Toruńskich, 2010

Budowa w części młynów Rychtera przy ul. Kościuszki Centrum Nowoczesności i Toruńskiego Inkubatora Technologicznego. POL-AQUA za 28 mln zł wyremontuje budynek, w którym za rok rozpocznie swoją działalność Toruński Inkubator Przedsiębiorczości a za dwa lata również Centrum Nowoczesności.
W obiektach z przełomu XIX i XX w. mają powstać m.in.: Centrum Nowoczesności, Toruński Inkubator Technologiczny, których adaptacji dokona POL-AQUA oraz Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży - ośrodek rekreacyjno - szkoleniowy  dla młodzieży z całego świata.
Centrum Nowoczesności to interaktywne muzeum, w którym zwiedzający będą poznawać różne dziedziny nauki poprzez zabawę, eksperyment, udział w doświadczeniach i samodzielnych obserwacjach.
Toruński Inkubator Technologiczny to miejsce, w którym przedsiębiorcy będą mogli korzystać z dobrodziejstw nowoczesnych technologii i najnowszych osiągnięć naukowych.

Budynek biurowy "Wilanów Office Park", Warszawa 2010

Realizacja w systemie generalnego wykonawcy budynku biurowego klasy B+ dla POLNORD S.A. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu na Działce na podstawie Projektu budynku biurowego „B1”, w standardzie podstawowym, z 3 kondygnacjami biurowymi naziemnymi i 2 podziemnymi, w których znajdować się będą garaże i pomieszczenia techniczne, wraz z wykończeniem, infrastrukturą sieciowo-drogową, ukształtowaniem terenu.
Termin realizacji przedmiotu umowy wraz z wszelkimi odbiorami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie realizowanego zakresu ustalony został na 17 miesięcy począwszy od dnia 1 lutego 2011 r.
Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 37 988 994 zł netto zł.

Budowa i przebudowa wybranych części sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków GIGABLOK w Katowicach, 2010

Realizacja dla Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej zadania polegającego na budowie i przebudowie wybranych części sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach.
Realizacja całego przedsięwzięcia planowanego przez Zamawiającego została podzielona na 9 części, które były tematem odrębnych przetargów, do których przystąpiła Spółka.  POL-AQUA zrealizuje części od nr 3 do nr 9, które dotyczą odpowiednich rejonów katowickich ulic.

Termin zakończenia realizacji budowy łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, który leży po stronie zamawiającego obejmuje okres od 11 do 28 miesięcy, w zależności od danego rejonu realizowanej części.
Łączna kwota na poszczególne części zadań wynosi 73 626 696,22 zł brutto.

Jest to kolejna inwestycja, którą firma „POL-AQUA” S.A. realizuje na południu Polski.

Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków Czajka – etap II przez Vectra S.A., 2010

Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków Czajka - etap II, - w zakresie wykonania kolektorów lewobrzeżnych  wraz z obiektami kubaturowymi i siecią krzyżującą się z trasą Mostu Północnego w rejonie węzła Marymoncka z komorami kaskadową i połączeniową w rejonie ul. Farysa.

W ramach inwestycji zostanie wykonany w technologii mikrotunelingu kolektor o średnicy 2,8 m o długości ok. 1200 m, kolektor w wykopie otwartym o dł. ok 200 m, a także 4 skomplikowane podziemne obiekty kubaturowe służące do połączenia z istniejącymi kolektorami oraz do sterowania przepływem ścieków do przyszłego tunelu pod Wisłą. Wyżej wymieniona średnica kolektora 2,8 m jest aktualnie największą do tej pory wykonywaną w technologii mikrotunelingu w Polsce.
Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynosi 91 500 000 zł brutto. Termin realizacji ustalony został do 31 sierpnia 2010r.

Most Północny, Warszawa 2009

Budowa 3,4 km trasy i 796 m przeprawy mostowej na odcinku od ul. Pułkowej do ul. Modlińskiej w Warszawie. Prace uwzględnią przebudowę całej infrastruktury podziemnej i dróg sąsiadujących z trasą (łącznie z ukształtowaniem nasypów, nawierzchni i infrastruktury naziemnej, palowania), zbudowanie jezdni północnej, południowej (trzy pasy w każdym kierunku, wiadukty, estakady, tunele, kładki naziemne i in.), zbudowanie ustroju nośnego konstrukcji mostu oraz trasy tramwajowej wraz z ciągiem rowerowo-pieszym. Wartość kontraktu to ponad 976 mln złotych brutto.

Budowa kolektora prawobrzeżnego w Poznaniu, 2009

Wykonanie przez Konsorcjum kolektora ściekowego oraz kolektora deszczowego w Poznaniu. Budowa kolektora Prawobrzeżnego II w Poznaniu jest kolejnym kontraktem P.R.I. „POL-AQUA” S.A. związanym z technologiami bezwykopowymi. W ramach Kontraktu w technologii mikrotunelingu zostaną wykonane kolektory o średnicach od 2,4 m do 0,6 m. Czas realizacji Kontraktu wynosi 24 miesiące od podpisania Kontraktu z możliwością skrócenia czasu na ukończenie. Łączna kwota kontraktowa wynosi 84.492.169,31 zł netto (103.080.446,56 zł brutto).

Budowa infrastruktury dla „Warsaw Airport Business Park”, Warszawa 2009

Wykonanie prac projektowych oraz realizacja (budowa) infrastruktury, oddzielnie realizowanych i odbieranych obiektów tj.: sieci uzbrojenia terenu i dróg, dla planowanego przez Inwestora kompleksu budynków pod nazwą „Warsaw Airport Business Park” zlokalizowanego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 2B. 
Czas realizacji umowy wynosi 30 miesięcy.
Łączne wynagrodzenie ryczałtowe Spółki (wg wstępnego oszacowania) wynosi 50 mln zł netto.  

Remont i modernizacja Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach 2009

Prace zostaną sfinansowane z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – Nowoczesna Gospodarka. Jest to pierwsza tego rodzaju inwestycja w tym regionie. W ramach programu MODIN II rozpocznie się remont i modernizacja czterech budynków dydaktycznych A; B; C; D; wraz z pasażami oraz hale laboratoryjne nr 1; 2; 3; 4; wraz z łącznikami.
Wartość umowy netto wynosi ponad 46 mln zł. 

Osiedle Mieszkaniowe "Sarnia Dolina 2", Gdańsk 2009

Realizacja w systemie Generalnego Wykonawcy osiedla mieszkaniowego "Sarnia Dolina 2" na nieruchomościach położonych w Lublewie, Jankowie i Bąkowie (gm. Kolbudy) k/Gdańska  Wartość kontraktu to ponad 116 mln złotych netto.

Prace Inżynieryjne MPL OKĘCIE, Warszawa 2009

Realizacja prac inżynieryjnych w systemie podwykonawcy dla TEERAG - ASDAG POLSKA Sp. z o.o. polegających na wykonawstwie wodociągu, odwodnienia korpusu drogowego i mikrotunelingu w ramach zamówienia pn. "Budowa drogi ekspresowej S-2 odcinek Konotopa - Puławska wraz z budową łącznika z MPL OKĘCIE i ul. Marynarską (S-79) w Warszawie. Wartość kontraktu to ponad 59 mln złotych netto.

Centrum Handlowo - Usługowe AUCHAN, Gliwice 2009

Generalne wykonawstwo Centrum Handlowo-Usługowego Auchan w Gliwicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Umów obejmuje generalne wykonawstwo robót budowlanych - układ wewnętrzny oraz przebudowę zewnętrznego układu drogowego (układ zewnętrzny). Wartość kontraktu to 133 mln złotych netto.

Budynek Biurowy "Wilanów Office Park", Warszawa 2009

Budowa w systemie generalnego wykonawstwa budynku biurowego klasy A, wchodzącego w skład zadania inwestycyjnego pn. "Wilanów Office Park". Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności wykonanie budynku biurowego z trzema kondygnacjami naziemnymi i dwoma podziemnymi z wykończeniem wraz z infrastrukturą sieciowo-drogową i ukształtowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Wartość kontraktu to 60 mln zl brutto.

 

Trasa Siekierkowska, Warszawa 2008

Realizacja zadania: „Budowa Trasy Siekierkowskiej – skrzyżowanie drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską” to jest odcinek od ul. Idzikowskiego do Wału Zawadowskiego. Roboty inżynieryjno budowlane obejmują: roboty drogowe, roboty mostowe, przebudowę sieci wodociągowej, budowę kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, przebudowę sieci gazowej, przebudowę i budowę urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych, wykonanie oświetlenia drogowego, sygnalizacji ulicznej, ekranów akustycznych i projektu zieleni, organizację i urządzenie bezpieczeństwa ruchu oraz urządzenie Miejskiego Systemu Informacji. Wartość kontraktu to ponad 124 mln złotych brutto.

Stadion Narodowy, Warszawa 2008

Realizacja I etapu prac związanych z posadowieniem wielofunkcyjnego Stadionu Narodowego. Wykonanie w przeciągu 200 dni robót rozbiórkowych, ziemnych oraz wzmocnienie gruntu, na którym będzie posadowiony nowy stadion.
Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności wykonanie:

 • robót rozbiórkowych z wywiezieniem różnego rodzaju gruzu,
 • robót ziemnych, w zakres który wchodzą: wykopy połączone w części z wywozem ziemi i odpadu, a w pozostałej części bez wywozu ziemi, oraz nasypy,
 • ogrodzenia placu budowy,
 • wzmocnienie gruntu (w tym palowanie)

Wartość kontraktu to ponad 125 mln złotych brutto.

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową drugiej jezdni Al. Wilanowskiej, Warszawa 2008

Wykonanie w składzie konsorcjum: P.R.I. POL-AQUA” S.A. i Budownictwo Drogowe „ALTKOM” Sp. z o.o. robót budowlanych związanych z budową drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odcinku ul. Sobieskiego – Dolina Służewiecka w Warszawie.
Wartość kontraktu to ponad 50 mln złotych brutto.

Sieć kanalizacyjna dla Osiedla REGATY, Warszawa 2008

Wykonanie kanału sanitarnego grawitacyjnego o średnicy 800 mm na odcinku od skrzyżowania ul. Kobiałka w Warszawie z dojazdem na Osiedle Regaty do przepompowni Płudy przy ul. Orchowieckiej w Warszawie dla Dom Development S.A.
Wartość kontraktu to ponad 40 mln złotych netto.

Galeria Handlowa JEZIORAK, Iława 2008

Budowa Galerii Handlowej "Jeziorak" w Iławie: zaprojektowanie, dostawa, zabudowa oraz montaż poszczególnych elementów składowych obiektu oraz usunięcie wszelkich występujących tam usterek. Wartość kontraktu to ponad 38 mln złotych netto.

Zespół Mieszkaniowo-Usługowy "Nowe Bielany", Warszawa 2008

Generalne wykonawstwo robót budowlano-montażowych dla I etapu Zespołu Mieszkaniowo-Usługowego z garażem podziemnym "Nowe Bielany" wraz z drogami, przyłączami technicznymi i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kasprowicza/Nocznickiego w Warszawie. Wartość kontraktu to ponad 56 mln złotych netto.

Rurociąg dla Grupa LOTOS S.A., Gdańsk 2008

Budowa rurociągu na terenie Gdańska, który połączy Rafinerię LOTOS z instalacjami paliwowymi na terenie Portu Północnego. Długość rurociągu wynosi 11 km, z czego 400 m zostanie wykonane metodą przewiertu sterowanego pod Martwą Wisłą. Wartość kontraktu to prawie 40 mln złotych netto.

Kompleks biurowy „Kraków Business Park”, Zabierzów 2008

Wykonanie robót budowlanych Budynków Biurowych - Kraków Business Park 800 oraz Kraków Business Park 1000 przy ul. Krakowskiej w Zabierzowie. Wykonawstwo robót budowlanych budynków biurowych obejmuje: wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do prawidłowego rozpoczęcia i przeprowadzenia robót budowlanych, wykonanie odwodnienia placu budowy; wykonanie wszelkich niezbędnych robót polegających na usunięciu lub zabezpieczeniu istniejącej zieleni; wykonaniem wszelkich niezbędnych robót ziemnych, kubaturowych i liniowych związanych ze wznoszeniem obiektu; jego wykończeniem i zasilaniem w zewnętrzne media; i in.
Wartość kontraktu to ponad 128 mln złotych netto.

Osiedle „Sosnowa Dolina”, Słomin 2008

Realizacja robót stanu surowego dla Osiedla „Sosnowa Dolina” w Słominie, gm.Raszyn. Zlecone roboty inżynieryjne przewidują m.in. roboty ziemne pod posadowienie budynków, fundamenty, izolacje, kompletne systemy sanitarne, deszczowe i wodociągowe, stację uzdatniania wody oraz rurociągi tłoczne ścieków oczyszczonych. Kontrakt obejmuje także kompletne roboty drogowe wraz z wymianą gruntu.
Wartość kontraktu to ponad 25 mln złotych netto.

Centrum Handlowo - Usługowe AUCHAN, Szczecin 2007

Generalne wykonawstwo Centrum Handlowo-Usługowego Auchan Szczecin wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Umów obejmuje generalne wykonawstwo robót budowlanych - układ zewnętrzny, w tym:

 • roboty drogowe, obiekty inżynierskie, sieci teletechniczne, sieci elektryczne, sieć wodociągową rozdzielczą, sieć wodociągu technologicznego, sieć gazową średnioprężną, sieć kanalizacji tłocznej, sieć kanalizacji deszczowej oraz tymczasowe zagospodarowanie terenu,

oraz wykonawstwo robót budowlanych -układ wewnętrzny, w tym:

 • zagospodarowanie terenu, wykonanie stanu surowego zamkniętego, instalacji wewnętrznej oraz wykończenia wewnętrzne

Wartość kontraktu to ponad 50 mln złotych netto.

Sieć kanalizacyjno-wodociągowa, Zabrze 2007

Realizacja zadania „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Zabrze – Dzielnice Zaborze, Makoszowy i Biskupice – etap I”. Zakres prac przewiduje wykonanie sieci kanalizacyjnej i deszczowej wraz z przebudową przyłączy oraz przebudową elementów pasa drogowego na osiedlu Koziołka w Zabrzu - Biskupicach.
Wartość kontraktu to ponad 27 mln euro brutto.

Apartamentowy Zespół Mieszkaniowy, Gdańsk 2007

Realizacja budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą – Apartamentowy Zespół Mieszkaniowy przy ul. Szafarnia w Gdańsku. Zakres prac przewiduje wykonanie, na zasadzie generalnego wykonawstwa, wszelkich czynności niezbędnych do kompleksowej realizacji budowy Osiedla oraz oddanie go do użytkowania wraz z uzyskaniem przez wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, dokonanie wpisu do kartoteki lokali i budynków oraz uzyskanie decyzji o samodzielności lokali dla wybudowanych obiektów.
Wartość kontraktu to ponad 92 mln złotych netto.

Apartamentowiec , Warszawa 2007

Generalne wykonawstwo budynku apartamentowego przy ul. Emilii Plater w Warszawie. Zakres prac przewiduje wybudowanie 9-kondygnacyjnego budynku apartamentowego z częścią biurowo - usługową i garażem podziemnym wraz z wykonaniem wszelkich instalacji łączności i mediów w tym budynku.
Wartość kontraktu to 39 mln złotych netto.

Rurociąg paliwowy, Ostrów Wielkopolski – Wrocław 2007

Budowa rurociągu paliwowego relacji Ostrów Wielkopolski - Wrocław wraz z obiektami infrastruktury technicznej dla PKN ORLEN S.A.. Inwestycja obejmuje budowę 110 km rurociągu DN250 wraz z obiektami infrastruktury technicznej, rozruch mechaniczny, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji.
Wartość kontraktu to ponad 47 mln złotych netto.

Hipermarket TESCO, Gdańsk 2007

Generalne wykonawstwo hipermarketu TESCO w Gdańsku-Chełmie. Wykonanie robót budowlanych obejmuje: prace ziemne, budowlane, instalacyjne i wykończeniowe, prace zewnętrzne, prace projektowe oraz usunięcie wszelkich wad powykonawczych.
Wartość kontraktu to prawie 92 mln złotych netto.

Sieć kanalizacyjna, Otwock 2007

Zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacyjnej w Gminie Otwock wraz z przekazaniem do eksploatacji kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i przewodów tłoczonych wraz pompowniami oraz przyłączami, a także modernizacją kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni.
Wartość kontraktu to ponad 105 mln złotych brutto.

Odlewnia Żeliwa, Elbląg 2007

Roboty budowlane związane z wykonaniem Odlewni Żeliwa w Elblągu.
Inwestycja obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych wraz z całą infrastrukturą związaną z budową obiektu. Realizacja budowy obejmuje dwa etapy:

 • budowę obiektów kubaturowych
 • prace wykończeniowo-instalacyjne

Wartość kontraktu to ponad 43 mln złotych netto.

Restaura Górskiego, Warszawa 2007

Generalne wykonawstwo inwestycji Restaura Górskiego, ekskluzywnej kamienicy mieszkaniowej w centrum Warszawy (ul. Górskiego 6) dla firmy Restaura. Wykonania robót budowlano-montażowych, w tym sporządzenia dokumentacji wykonawczej ścianek szczelinowych oraz koordynacji robót realizowanych przez podwykonawców Emitenta, a także dostaw ze strony jego dostawców.
Wartość kontraktu to ponad 68 mln złotych netto

Baza Paliw nr 5, Emilianów 2007

Budowa czterech zbiorników magazynowych paliw o pojemności 10 000 m3 każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw Nr 5 w Emilianowie. Wartość kontraktu to ponad 33 mln złotych netto.

Sieć kanalizacyjna, Radom 2007

Modernizacja kanalizacji sanitarnej w gminie Radom. Roboty związane z przebudową i modernizacją kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i sieci wodociągowej dla miasta Radomia. Inwestycje współ-dofinansowana ze środków Projektu Funduszu Spójności będącym jednym ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Wartość kontraktu to ponad 9 mln euro netto.

Rozprężacz turbinowy, Police 2007

Zastąpienie istniejącej stacji redukcyjnej pierwszego stopnia rozprężaczem turbinowym w Zakładach Chemicznych Police. Wartość kontraktu to prawie 8 mln złotych netto.

Sieć wodociągowo - kanalizacyjna dla „Miasteczka Wilanów”, Warszawa 2007

Wykonanie kanalizacji ściekowej i deszczowej- brudnej oraz sieci wodociągowej w "Miasteczku Wilanów". Wykonanie kanalizacji ściekowej w ul. Królowej Marysieńki-bis, Sobieskiego-bis i Projektowanej 9.
Wartość kontraktu to ponad 3 mln złotych netto.

Baza magazynowa, Wierzbno 2007

Zaprojektowanie i wybudowanie bazy magazynowej ropy naftowej stanowiącej element inwestycji "Terminal Ekspedycyjny wraz z włączeniem do PERN" w pobliżu miejscowości Wierzbno gm. Przytoczna.
Wartość kontraktu to prawie 17 mln złotych netto.

Rurociąg Mysłowice - Brzezinka 2007

Wykonanie dla PGNiG zadania: „Budowa gazociągu DN500 CN 4,0MPa L=3280m DN 200 CN 2,5MPa L=2830m Mysłowice – Brzezinka.
Wartość kontraktu to prawie 7 mln złotych netto.

Rurociąg Adamowo - Plebanka 2006

Budowa rurociągu w relacji ST1 Adamowo – BS Plebanka w tym montaż części liniowej rurociągu wraz z ochroną katodową, przejściami naturalnymi sztucznymi takie jak drogi, rzeki oraz budowa linii światłowodowej na terenie gminy Repki i miasta Węgrów położonych w województwie mazowieckim a w szczególności:

 • opracowanie projektu technologicznego przeprowadzenia prób wytrzymałości i szczelności części liniowej rurociągu DN 800 III nitka oraz przeprowadzenie próby wytrzymałościowe i próby szczelności rurociągu relacji ST1 Adamowo¬-Plebanka
 • zmontowanie części liniowej rurociągu DN 800-PN 6,3 MPa wraz z przejściami naturalnymi i sztucznymi w Węgrowie
 • przygotowanie stacji zasuw SZ 110, SZ111, SZ 120, SZ 130, SZ 140, SZ 150, SZ 151
 • Wartość kontraktu to ponad 14 mln złotych netto.

Sieć kanalizacyjna, Lewin Brzeski i Skarbimierz 2006

  Budowa sieci kanalizacyjnej w gminach Lewin Brzeski i Skarbimierz znajdujących się w woj. Opolskim.
  Wartość kontraktu to prawie 10 mln euro netto.

Poprawa gospodarki wodnej gminy Sosnowiec 2006

  Modernizacja oczyszczalni ścieków Radocha II i budowa kolektora Bobrek w ramach projektu "Gospodarka ściekowa w Sosnowcu". Zakres zamówienia obejmuje modernizację oczyszczalni ścieków w celu zwiększenia jej przepustowości o 35.000 m3/dobę. oraz budowa kolektora sanitarnego o długości ok. 15 km z częścią grawitacyjną i tłoczną.
  Wartość kontraktu to prawie 22 mln euro netto.

Osiedlowa sieć kanalizacyjna, Wrocław 2006

  Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjną- Etap II (Wojszyce i Partynice, Krzyki Południe, Klecina). Wartość kontraktu to ponad 14 mln euro netto.

Zbiornik chłodni kominowej w Elektrowni Łagisza, Będzin 2006

  Wykonanie prac ziemnych zbiornika chłodni kominowej w Elektrowni Łagisza. Oraz odwodnieniowych w Części Turbinowej bloku 460 MW. Wartość kontraktu to ponad 5 mln złotych netto.

Zbiorniki magazynowe paliw, Kawice 2006

  Wykonanie dwóch zbiorników magazynowych paliw o pojemności 10 000 m3 każdy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  Wartość kontraktu to prawie 13 mln złotych netto.

Sieć wodociągowo - kanalizacyjna, Tychy 2006

  Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Czułów w Tychach.
  Wartość kontraktu to ponad 16 mln euro netto.

Port Lotniczy im. F.Chopina, Warszawa 2006

  Budowa zbiorników retencyjnych wraz z komorami regulacji przepływu oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie progu 33 DS-3 na terenie Portu Lotniczego im. F.Chopina w Warszawie.
  Wartość kontraktu to prawie 12 mln złotych netto.

Rurociąg i linia światłowodowa na terenie Gminy Korytnica i Dobre 2006

  Wybudowanie części liniowej rurociągu DN 800/pn 6,3 MPa wraz z ochroną katodową oraz linii światłowodowej o przebiegu na terenie Gminy Korytnica i Dobre.
  Wartość kontraktu to ponad 15 mln złotych netto.

Centrum Handlowo-Usługowe GALERIA BIAŁA, Białystok 2006

  Wykonanie projektu oraz wybudowanie Centrum Handlowo-Usługowego Galeria Biała w Białymstoku w stanie "pod klucz".
  Wartość kontraktu to ponad 145 mln złotych netto.

Centrum Handlowe IKEA, Warszawa Targówek 2005

  Kompleksowe roboty ziemne polegające na makroniwelacji terenu oraz wymianie gruntów. Wykonanie wykopów wraz z wywiezieniem (110 000 m3) i dostarczeniem gruntu wraz z wbudowaniem (326 000 m3).
  Wartość kontraktu to prawie 16 mln złotych netto.

Centrum Handlowe OUTLET Fashion Kouse, Piaseczno 2005

  Prace uzgodnieniowe, projektowe i wykonawcze sieci wodociągowej DN 250 mm - o łącznej dł. ok. 1000 m, kanalizacji sanitarnej i deszczowej DN 200-600 mm o łącznej długości ok. 4000 m.
  Wartość kontraktu to ponad 3 mln złotych netto.

III nitka Rurociągu „Przyjaźń” 2005

  Kompleksowe wykonanie specjalistycznych robót inżynieryjnych oraz budowlano- montażowych przy realizacji części liniowej rurociągu DN 800 ropy naftowej w gminach Bulkowo, Sokołów, Liw, Załuski, Naruszewo oraz Bodzanów o łącznej długości ok. 65 000 metrów.
  Wartość kontraktu to ponad 18 mln złotych netto.

Centrum Handlowo - Usługowe AUCHAN, Sosnowiec 2005

  Roboty związane z przebudową i budową układu drogowego, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej na terenie Centrum Handlowego Auchan w Sosnowcu” (woj. śląskie).
  Wartość kontraktu to ponad 15 mln złotych netto.

Sieć kanalizacyjno – wodociągowa, Jelenia Góra 2005

  Wykonanie zadania: Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej.
  Wartość kontraktu to prawie 6 mln euro netto.

Budowa sieci kanalizacyjnej w gminach Lubsza, Oława i Olszanka 2005

  Budowa sieci kanalizacyjnej w gminach Lubsza, Oława i Olszanka. Wykonanie przyłącza energetycznego przepompowni przy ul. Cegielnianej w Brzegu oraz elementów uzupełniających kanalizacji w Gminie Lubsza i Olszanka.
  Wartość kontraktu to prawie 11 mln euro netto.

Oczyszczalnia ścieków, Stare Babice 2005

  Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w gminie Stare Babice położonej na terenie województwa mazowieckiego.
  Wartość kontraktu to ponad 21 mln złotych netto.

Tłocznia gazu ziemnego, Ciechanów 2004

  Realizacja prac instalacyjno - inżynieryjnych, budowlanych, technologicznych oraz elektrycznych. Wykonanie przepompowni ścieków, a także biologicznej oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Prace specjalistyczne przy melioracji i drenażu terenu, stworzeniu dróg, parkingów, chodników i placów technologicznych. Prace prowadzono zgodnie z bardzo rygorystycznym systemem zapewnienia jakości, a dużą ich część wykonano w trybie robót gazoniebezpiecznych w strefach zagrożenia wybuchem Poza budową samych obiektów technologicznych ściele związanych z procesem sprężania gazu, realizowane były także zadania inwestycyjne w zakresie budowy obiektów towarzyszących, m.in. budynków sterowania turbokompresorami, stacji redukcyjno-pomiarowych, sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych oraz linii energetycznych, dróg dojazdowych, placów manewrowych, itp.
  Wartość kontraktu to ponad 10 mln złotych netto

III nitka Rurociągu „Przyjaźń” 2004

  Kompleksowe wykonanie specjalistycznych robót inżynieryjnych oraz budowlano- montażowych przy realizacji III nitki rurociągu „Przyjaźń” w relacji ST-1 Adamowo - Baza surowcowa Plebanka w gminach Liw, Bulkowo i Sokołów Podlaski położonych w województwie mazowieckim.
  Wartość kontraktu to ponad 41 mln złotych netto.

Centrum Handlowe GALERIA MOKOTÓW, Warszawa 2004

  Budowa części infrastruktury osiedlowej dla Zespołu Zabudowy Wielofunkcyjnej Fort Mokotów. Wykonanie wodociągu DN 100-200 mm o dł. ok. 3200 m, kanalizacji ogólnospławnej DN 160-800 mm o dł. ok. 2400 m oraz kanalizacji deszczowej DN 200-600- o dł. ok. 6000 m., drogi, parkingi, place rozładunkowe i chodniki.
  Wartość kontraktu to ponad 18 mln złotych netto.

Centrum Handlowe ZŁOTE TARASY, Warszawa 2002

  Kompleksowe wykonanie robót ziemnych polegających na makroniwelacji terenu oraz wykonaniu wykopów wraz z wywiezieniem urobku w ilości 360 000 m3. Projekt urbanistyczny zlokalizowany w centrum Warszawy to nie tylko geograficzne centrum miasta, ale również centralny obszar biznesu, czyli lokalizacja największych i najbardziej nowoczesnych nieruchomości w ścisłym centrum stolicy. Złote Tarasy są kompleksem biur, pasaży handlowych i rozrywkowych i stały się charakterystycznym, łatwo rozpoznawalnym punktem stolicy. W swoim zakresie prac obejmującym wykonanie robót ziemnych sieci zewnętrznych obiektu POL-AQUA musiała uwzględnić bliskie sąsiedztwo Dworca Centralnego, dużych obiektów kubaturowych, wysokie natężenie ruchu pieszego oraz samochodowego, Dodatkowym utrudnieniem była również konieczność sprostania surowym przepisom miejskim w zakresie wykonywania tego typu robót w samym centrum Warszawy.

Centrum Handlowe ARKADIA, Warszawa 2002

  Wykonanie wszystkich robót zewnętrznych związanych z infrastrukturą centrum Arkadia. Budowa sieci: wodociągowe DN 300 mm o dł. 1490 m, kanalizacyjne DN 160-600 mm o dł. 9940 m i cieplne DN 80-250 mm o dł. 1109 m. Budowy drogowe: przebudowa dróg, parkingów, chodników oraz trakcji tramwajowej.
  Arkadia to największe w Polsce centrum handlowo-usługowo–rozrywkowe, którego budowa odbyła się w latach 2002-2004. Wartość całej inwestycji kształtowała się w granicach 270 mln EUR. W trakcie budowy tego ponadnormatywnego obiektu, Spółce została powierzona funkcja Generalnego Wykonawcy i Projektanta w zakresie infrastruktury zewnętrznej obiektu. Przy tak ogromnej inwestycji, funkcja ta nałożyła na POL-AQUĘ obowiązek kompleksowego działania, obejmującego zagadnienia zarówno formalne jak i realizacyjne.

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO