Tytuł

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz zapisami statutu P.R.I. „POL-AQUA” S.A. organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podziale zysku (jednostkowego) oraz o wypłacie dywidendy jest Walne Zgromadzenie.

Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy podejmowana jest w oparciu o możliwości finansowe i potrzeby inwestycyjne Spółki, a także analizie zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

W latach 2004-2007 wypłaty dywidendy dokonano w roku 2005. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło 3.000.000 zł z zysku uzyskanego w 2004 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (na koniec 2004 r. ilość akcji Spółki wynosiła 16.000.100 szt.)

W latach 2008-2010 dywidenda nie była wypłacana.

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO