Tytuł

Zarząd Grupy Kapitałowej POL-AQUA składa się z 3 osób. Reprezentuje Grupę we wszystkich czynnościach i podejmuje decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki na zasadach określonych w „Regulaminie Zarządu” Kadencja Zarządu wynosi 3 (trzy) lata.

Regulamin Zarządu Grupy Kapitałowej POL-AQUA (119 kB)

Rada Nadzorcza składa się z 5 osób, sprawujących stały nadzór nad działalnością Grupy Kapitałowej POL-AQUA we wszystkich dziedzinach. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata. Organizacje i sposób wykonywania czynności przez Rade Nadzorcza określa „Regulamin Rady Nadzorczej” uchwalany przez Radę Nadzorczą.

Regulamin Rady Nadzorczej POL-AQUA (165 kB)
 

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO