Tytuł
Przydział akcji oferowanych
Raport nr:3/2007
Data:2007/07/24
Podstawa prawna:Inne uregulowania
Podpisy:Marek Stefański
Prezes Zarządu P.R.I. "POL-AQUA" S.A.
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuje, że 23 lipca 2007 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału akcji serii B oraz F będących przedmiotem Publicznej Oferty. Dokonanie przydziału akcji serii B odbyło się na postawie pełnomocnictwa udzielonego Emitentowi przez Sprzedającego, zgodnie z zapisem prospektu emisyjnego P.R.I. "POL-AQUA" S.A.

W ramach Publicznej Oferty oferowano łącznie w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do objęcia 2 250 000 akcji serii F oraz do sprzedaży 750 000 akcji serii B, a w ramach Transzy Otwartej do objęcia 750 000 akcji serii F oraz do sprzedaży 250 000 akcji serii B.

W ramach Publicznej Oferty przydzielono wszystkie oferowane akcje tj. 4 000 000 sztuk, o wartości 308 000 000 złotych.

W Transzy Otwartej stopa alokacji dla osób uczestniczących w procesie book-building wyniosła 9,0787% (stopa redukcji 90,9213%), a dla pozostałych osób stopa alokacji wyniosła 4,5393% (stopa redukcji 95,4607%).

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych brak było redukcji - zapisy przyjmowane były w oparciu o imienne zaproszenia.

Zarząd Spółki informuje, że szczegółowy raport spełniający wymogi § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 paśdziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych zostanie przesłany w terminie póśniejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji, o którym mowa w § 97 ust. 2 ww. Rozporządzenia.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO