Tytuł
Zawarcie umowy z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN w sprawie budowy rurociągu paliwowego wraz z obiektami infrastruktury technicznej
Raport nr:41/2007
Data:2007/09/17
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Marek Stefański
Prezes Zarządu P.R.I. "POL-AQUA" S.A.
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuje, że 17 sierpnia 2007 r. pomiędzy Spółką a Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółka Akcyjna została podpisana umowa w sprawie budowy rurociągu paliwowego Ostrów Wielkopolski - Wrocław wraz z obiektami infrastruktury technicznej.

Inwestycja obejmuje budowę 106 km rurociągu DN250 wraz z obiektami infrastruktury technicznej, rozruch mechaniczny, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji. Termin realizacji przedmiotu umowy, tj. wybudowanie rurociągu, próby ciśnieniowe i rozruch mechaniczny został ustalony na nie póśniej niż 30 listopada 2008 r.

Wynagrodzenie umowne zostało ustalone w kwocie 47 500 tys. zł netto.

Karę za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie zakończenia prac wskazanych w umowie. Karę za zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie trwania gwarancji ustalono na 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

Na mocy przedmiotowej umowy P.R.I. "POL-AQUA" S.A. udzieliła gwarancji na:
- rurociąg, na okres 84 miesięcy licząc od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego,
- pozostałe obiekty, na okres 60 miesięcy licząc od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego.

Kryterium wg którego umowa została uznana za znaczącą to wartość kapitałów własnych P.R.I. "POL-AQUA" S.A.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO