Tytuł
Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2009 r.
Raport nr:20/2009
Data:2009/03/15
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Piotr Chełkowski
Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna podaje nowe daty przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2009 r.:

1. raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport za I kwartał 2009 r., zawierający kwartalną informację finansową: 15 maja
2009 r. (piątek)
- skonsolidowany raport za III kwartał 2009 r., zawierający kwartalną informację finansową: 16
listopada 2009 r. (poniedziałek).

W związku z nowymi uregulowaniami dotyczącymi braku obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu za drugi kwartał roku obrotowego oraz skróceniem terminów na publikację wyników półrocznych do dwóch miesięcy od dnia zakończenia półrocza roku obrotowego raport za II kwartał nie zostanie opublikowany.

2. skonsolidowany raport za I półrocze 2009 r., zawierający półroczne sprawozdanie finansowe: 31 sierpnia 2009 r. (poniedziałek).

3. raporty roczne:
- skonsolidowany raport za rok 2008: 30 kwietnia 2009 (czwartek)
- raport za rok 2008: 30 kwietnia 2009 (czwartek).
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO