Tytuł
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Raport nr:48/2007
Data:2007/09/26
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Marek Stefański
Prezes Zarządu P.R.I. "POL-AQUA" S.A.
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuje, że 26 września 2007 r. powziął informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki w trybie obiegowym uchwały dotyczącej wyboru firmy audytorskiej Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. jako biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych P.R.I. "POL-AQUA" S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej P.R.I. "POL-AQUA" za rok 2007. Wybór ten nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac w niej wskazanych.

Przedmiotowa uchwała przewiduje dokonanie przez Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. badania rocznego sprawozdania finansowego, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jak również przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego i półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 22 jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 84.

P.R.I. "POL-AQUA" S.A. korzystała dotychczas z usług wyżej wymienionego podmiotu w zakresie:
- badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2006,
- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006,
- prac audytorskich związanych z pierwszą publiczną emisją akcji,
- prac związanych z raportami niezależnego biegłego rewidenta ze sprawdzenia wybranych elementów prognozowanych informacji finansowych za rok 2007 i 2008 (zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Spółki).
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO