Tytuł
Zawarcie znaczących umów w sprawie generalnego wykonawstwa Centrum Handlowo-Usługowego Auchan Szczecin z infrastrukturą
Raport nr:67/2007
Data:2007/11/15
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Marek Stefański
Prezes Zarządu P.R.I. "POL-AQUA" S.A.
Treść:W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2007 z 30 lipca 2007 r. Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuje, że 15 listopada 2007 r. wpłynęły do Spółki dwie umowy zawarte pomiędzy Auchan Polska Sp. z o.o. a P.R.I. "POL-AQUA" S.A.

Na mocy przedmiotowych umów P.R.I. "POL-AQUA" S.A. została generalnym wykonawcą Centrum Handlowo-Usługowego Auchan Szczecin z infrastrukturą.

Łączne wynagrodzenie umowne wskazane w obu umowach wynosi 142 729 000 zł netto.

Pierwsza z ww. umów obejmuje generalne wykonawstwo robót budowlanych-układ zewnętrzny, w tym: roboty drogowe, obiekty inżynierskie, sieci teletechniczne, sieci elektryczne, sieć wodociągową rozdzielczą, sieć wodociągu technologicznego, sieć gazową średnioprężną, sieć kanalizacji tłocznej, sieć kanalizacji deszczowej oraz tymczasowe zagospodarowanie terenu. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 50 695 000 złotych netto.

Zapisy umowy przewidują 3-letni okres rękojmi za wady fizyczne robót i materiałów objętych przedmiotową umową. Okres rękojmi na dostarczone urządzenia będzie zgodny z okresami deklarowanymi przez ich bezpośredniego producenta lub dostawcę. Zakończenie wszystkich robót będących przedmiotem ww. umowy przewidziane jest w okresie 12 miesięcy od daty przekazania placu budowy i wszystkich dokumentów.

Karę za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy ustalono w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. Karę za opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady ustalono w wysokości 0,1% wartości robót których wada dotyczy za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody inwestor może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Łączna wysokość kar umownych nie może być wyższa niż 7% wynagrodzenia umownego.

Druga umowa obejmuje generalne wykonawstwo robót budowlanych-układ wewnętrzny, w tym: zagospodarowanie terenu, wykonanie stanu surowego zamkniętego, instalacji wewnętrznej oraz wykończenia wewnętrzne.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w wysokości 92 034 000 złotych netto.

Zapisy umowy przewidują 3-letni okres rękojmi za wady fizyczne robót i materiałów objętych przedmiotową umową. Okres rękojmi na dostarczone urządzenia będzie zgodny z okresami deklarowanymi przez ich bezpośredniego producenta lub dostawcę.

Zakończenie wszystkich robót będących przedmiotem niniejszej umowy przewidziano na 12 miesięcy od daty przekazania placu budowy i wszystkich dokumentów.

Karę za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy ustalono w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. Karę za opóźnienia w stosunku do uzgodnionego terminu w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady ustalono w wysokości 0,1% wartości robót których wada dotyczy za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody inwestror może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Łączna wysokość kar umownych nie może być wyższa niż 7% wynagrodzenia umownego.

W związku z rezygnacją przez strony kontraktu z zawarciu w obu umowach zadań związanych z robotami elektrycznymi włącznie z koordynacją oraz wniesionymi przez inwestora dwoma zaliczkami na poczet realizacji budowy łączna kwota wynagrodzenia wynikająca z treści ww. dwóch umów została odpowiednio zmniejszona (tj. o 1 237 tys. zł) w stosunku do kwoty wskazanej w raporcie bieżącym nr 11/2007 z 30 lipca 2007 r., jako kwoty wynagrodzenia wskazanej w liście intencyjnym.

Kryterium wg którego umowa została uznana za znaczącą to wartość kapitałów własnych P.R.I. "POL-AQUA" S.A.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO