Tytuł
Zawarcie porozumienia o współpracy z POLNORD S.A.
Raport nr:70/2007
Data:2007/11/27
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy:Marek Stefański
Prezes Zarządu P.R.I. "POL-AQUA" S.A.
Treść:W nawiązaniu do informacji zawartych na stronach 73-75 prospektu emisyjnego P.R.I. "POL-AQUA" S.A. ("Spółka", "P.R.I. POL-AQUA") nt. nabycia od POLNORD S.A. zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych (określanego jako Generalne Wykonawstwo), w szczególności zaś informacji o przysługującym Spółce prawie pierwszeństwa w zakresie wykonawstwa na warunkach rynkowych projektów deweloperskich realizowanych przez POLNORD S.A., Zarząd P.R.I. POL-AQUA informuje, że 27 listopada 2007 r. zawarł z POLNORD S.A. porozumienie o współpracy.

Przedmiotowe porozumienie reguluje zasady współpracy związanej z realizacją następujących przedsięwzięć budowlanych/deweloperskich na terenie Osiedla Wilanów w Warszawie:

a) budowa infrastruktury kanalizacyjnej, wodociągowej i drogowej,
b) budowa Centrum Handlowego,
c) budowa Parku Technologicznego.

W przypadku podjęcia decyzji o realizacji ww. inwestycji przez spółki z Grupy Kapitałowej POLNORD w terminie 3 lat od dnia podpisania przedmiotowego porozumienia do P.R.I. POL-AQUA zostanie złożone zaproszenie do złożenia oferty. POLNORD S.A. zobowiązał się, iż realizacja ww. inwestycji zostanie powierzona P.R.I. POL-AQUA, jednakże wyłącznie na zasadach rynkowych. Warunek rynkowości uznawać się będzie za zachowany, jeżeli cena wynikająca z oferty złożonej przez P.R.I. POL-AQUA nie będzie wyższa od średniej ceny z wszystkich ofert dotyczących realizacji danej inwestycji, złożonych w przetargu organizowanym przez spółki z Grupy Kapitałowej POLNORD.

P.R.I. POL-AQUA zobowiązała się składać oferty na wykonawstwo wszystkich ww. inwestycji lub ich części, a przypadku powierzenia takiej realizacji, do zorganizowania i dostosowania możliwości wykonawczych do realizacji ww. zamówień w pierwszej kolejności. Ponadto P.R.I. POL-AQUA zobowiązała się, że w okresie obowiązywania porozumienia będzie utrzymywała właściwy potencjał wykonawczy (każdorazowo po złożeniu przez POLNORD S.A. zaproszenia do złożenia oferty), umożliwiający złożenie spółkom z Grupy Kapitałowej POLNORD ofert na wykonawstwo ww. inwestycji i ich realizację z najwyższą starannością.

Postanowienia porozumienia nie ograniczają prawa POLNORD S.A. do unieważnienia przetargu, w którym została złożona oferta P.R.I. POL-AQUA i do odrzucenia wszystkich ofert złożonych w tym przetargu, w tym oferty Spółki, jeżeli nie będzie satysfakcjonująca dla POLNORD S.A.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO