Tytuł
Zawarcie umowy określającej zasady nabywania akcji przez Pana Marka Stefańskiego
Raport nr:71/2007
Data:2007/11/28
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy:Marek Stefański
Prezes Zarządu P.R.I. "POL-AQUA" S.A.
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. niniejszym powiadamia, że powział wiadomość o zawarciu w dniu 28 listopada 2007 r. przez Pana Marka Stefańskiego umowy z Prokom Investments S.A. Umowa ta określa zasady nabycia przez Pana Marka Stefańskiego, w trzech transzach, akcji Spółki stanowiących 7% kapitału zakładowego P.R.I. "POL-AQUA" S.A., tj. 1.925.007 akcji ("Umowa").

Umowa przewiduje w szczególności, iż w dniu 29 listopada 2007 r. Pan Marek Stefański nabędzie od Prokom Investments S.A. w ramach pierwszej transzy, akcje Spółki reprezentujące około 3,35% jej kapitału zakładowego.
Ponadto, w wykonaniu Umowy Pan Marek Stefański nabędzie od Prokom Investments S.A. w kolejnych dwóch transzach akcje Spółki stanowiące odpowiednio około 1,62% oraz około 2,03% kapitału zakładowego Spółki. Nabycie akcji Spółki w ramach drugiej transzy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia 31 sierpnia 2008 r. a nabycie akcji Spółki w ramach trzeciej transzy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych po upływie 12 miesięcy od dnia nabycia przez Pana Marka Stefańskiego akcji w ramach pierwszej transzy (z uwzględnieniem przepisów prawa dotyczących tzw. okresów zamkniętych).

Cena sprzedaży we wszystkich transzach została ustalona na 72 złotych za akcję.

Ponadto Pan Marek Stefański poinformował Spółkę, że jednocześnie zawarł odrębną umowę z UniCredit CA IB, na podstawie której zobowiązał się do niezbywania wszystkich posiadanych dotychczas akcji Spółki (tzw. lock-up) przez okres sześciu miesięcy od dnia 28 listopada 2007 r.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO