Tytuł
Odwołanie prognozy wyników finansowych
Raport nr:66/2008
Data:2008/11/14
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy:Marek Stefański
Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.

Iwona Rudnikowska
Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.

Piotr Chełkowski
Członek Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.

Janusz Andrzej Lewandowski
Członek Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.

Robert Molo
Członek Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.

Antoni Lech Szkoła
Członek Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:Zarząd P.R.I. "POL-AQUA" S.A. ("Spółka") informuje, iż odwołuje dotychczasową prognozę skonsolidowanych wyników Spółki na rok 2008.

Emitent opublikował prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej POL-AQUA na rok 2008 w Prospekcie Emisyjnym sporządzonym w związku z publiczna ofertą akcji serii "B" i akcji serii "F" oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym akcji serii "A"-"F" oraz praw do akcji serii "F" zatwierdzonym w dniu 29 czerwca 2007 r.

W raporcie 52/2007 z dnia 2 października 2007 roku Zarząd P.R.I "POL-AQUA" S.A. opublikował wpływ zmiany sposobu prezentacji sprawozdań Emitenta na prognozę wyników finansowych na rok 2008.

Przedstawiona prognoza sporządzona została przez Zarząd przy założeniu między innym braku istotnych zmian w sytuacji makroekonomicznej, a tym samym przy założeniu barku istotnych zmian w kryteriach wyboru ofert, podaży nowych kontraktów, cen oferowanych przez zlecających oraz cen usług i materiałów niezbędnych do realizacji kontraktów. Czynniki te znajdują się poza wpływem Zarządu Spółki.

Obserwowana w III kwartale bieżącego roku i w chwili obecnej destabilizacja sytuacji makroekonomicznej związana ze światowym kryzysem na rynku bankowym, mająca negatywny wpływ zarówno bezpośredni jak i pośredni na rynki na których działa Spółka oraz obserwowane wahania kursu walutowego uniemożliwiają w opinii Zarządu wykonanie zakładanej prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej oraz oszacowanie w sposób wiarygodny w chwili obecnej poziomu przyszłej kontraktacji wraz z oczekiwaną marżą (które to wielkości mają związek z ogólną sytuacją na rynku budowlanym) jak i przychodów (mających związek zarówno z wielkością portfela pozyskiwanych kontraktów oraz harmonogramami czasowymi ich realizacji uzależnionymi w części przypadków od pozyskania finansowania zewnętrznego przez kontrahentów) zarówno w perspektywie krótko, jak
i długoterminowej.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO