Tytuł
Zawarcie znaczących porozumień kontraktowych na realizację budynków biurowych - Kraków Business Park 800 oraz Kraków Business Park 1000
Raport nr:09/2008
Data:2008/03/03
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Marek Stefański Prezes Zarządu P.R.I. "POL-AQUA" S.A.
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuje, że 3 marca 2008 r. wpłynęły do Spółki dwa porozumienia kontraktowe podpisane pomiędzy KBP - 5 Sp. z o.o. oraz KBP - 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeziu, a P.R.I. "POL-AQUA" S.A. Na mocy przedmiotowych porozumień P.R.I. "POL-AQUA" S.A. została wykonawcą robót budowlanych Budynków Biurowych - Kraków Business Park 800 oraz Kraków Business Park 1000 przy ul. Krakowskiej w Zabierzowie.

Łączne wynagrodzenie wskazane w obu porozumieniach wynosi 128 100 000 zł netto.

Pierwsze porozumienie kontraktowe obejmuje wykonawstwo robót budowlanych budynku biurowego - Kraków Business Park 800, w tym: wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do prawidłowego rozpoczęcia i przeprowadzenia robót budowlanych, które mają być zgodne z otrzymanym pozwoleniem na budowę; wykonanie odwodnienia placu budowy; wykonanie wszelkich niezbędnych robót polegających na usunięciu lub zabezpieczeniu istniejącej zieleni; wykonaniem wszelkich niezbędnych robót ziemnych, kubaturowych i liniowych związanych ze wznoszeniem obiektu; jego wykończeniem i zasilaniem w zewnętrzne media; wykonanie wszelkich robót zabezpieczających; przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac i czynności celem zabezpieczenia obsługi obiektu w okresie gwarancyjnym i w okresie rękojmi; zorganizowaniu, prowadzeniu, nadzorowaniu i zabezpieczeniu robót; przeprowadzeniu wszelkich prac i czynności realizacyjnych w taki sposób ażeby umożliwić zamawiającemu uzyskanie od stosownych władz pozwolenia na użytkowanie wzniesionego obiektu.

Roboty zostaną zrealizowane w terminie do 28.02.2009 r. Cena za wykonanie przedmiotu porozumienia wynosi 64,1 mln zł netto.

Zapisy umowy przewidują gwarancje na okres 60 miesięcy w odniesieniu do elementów konstrukcyjnych i ocieplenia, 120 miesięcy w stosunku do konstrukcji dachów i pokryć dachowych, 60 miesięcy do robót wykończeniowych, instalacji i wyposażenia oraz 12 miesięcy dla osprzętu i urządzeń, z zastrzeżeniem iż okres gwarancji ulega przedłużeniu jeżeli podwykonawca udziela dłuższego okresu gwarancji od przewidzianego niniejszym kontraktem.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 0,10 % części ceny za dany etap robót jako karę za każdy dzień lub część dnia zwłoki dla tego etapu robót,
b) 0,15 % ceny jako karę, za każdy dzień lub część dnia zwłoki, jaki upłynął od umownego terminu wykonania do dnia ustalonego w świadectwie przejęcia robót dla całości robót.
Zamawiający może dochodzić odszkodowania jeżeli wysokość szkody przewyższa kwotę kar umownych, wyjąwszy odszkodowanie za opóśnienie w ukończeniu wykonania, w którym to przypadku maksymalna łączna wysokość odszkodowania nie przekroczy 10 % ceny.

Pozostałe warunki porozumienia nie odbiegają od powszechnie obowiązujących w tego typu umowach.

Drugie porozumienie kontraktowe obejmuje wykonawstwo robót budowlanych budynku biurowego - Kraków Business Park 1000, w tym: wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do prawidłowego rozpoczęcia i przeprowadzenia robót budowlanych, które mają być zgodne z otrzymanym pozwoleniem na budowę; wykonanie odwodnienia placu budowy; wykonanie wszelkich niezbędnych robót polegających na usunięciu lub zabezpieczeniu istniejącej zieleni; wykonaniem wszelkich niezbędnych robót ziemnych, kubaturowych i liniowych związanych ze wznoszeniem obiektu; jego wykończeniem i zasilaniem w zewnętrzne media; wykonanie wszelkich robót zabezpieczających; przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac i czynności celem zabezpieczenia obsługi obiektu w okresie gwarancyjnym i w okresie rękojmi; zorganizowaniu, prowadzeniu, nadzorowaniu i zabezpieczeniu robót; przeprowadzeniu wszelkich prac i czynności realizacyjnych w taki sposób ażeby umożliwić zamawiającemu uzyskanie od stosownych władz pozwolenia na użytkowanie wzniesionego obiektu.

Roboty zostaną zrealizowane w terminie 28.02.2009 r. Cena stała za wykonanie przedmiotu porozumienia wynosi 64 mln zł netto.

Zapisy umowy przewidują gwarancje na okres 60 miesięcy w odniesieniu do elementów konstrukcyjnych i ocieplenia, 120 miesięcy w stosunku do konstrukcji dachów i pokryć dachowych, 60 miesięcy do robót wykończeniowych, instalacji i wyposażenia, oraz 12 miesięcy dla osprzętu i urządzeń, z zastrzeżeniem, iż okres gwarancji ulega przedłużeniu jeżeli podwykonawca udziela dłuższego okresu gwarancji od przewidzianego niniejszym kontraktem.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 0,10 % części ceny za dany etap robót, jako karę za każdy dzień lub część dnia zwłoki dla tego etapu robót;
b) 0,15 % ceny, jako karę, za każdy dzień lub część dnia zwłoki, jaki upłynął od umownego terminu wykonania do dnia ustalonego w świadectwie przejęcia robót dla całości robót.

Zamawiający może dochodzić odszkodowania jeżeli wysokość szkody przewyższa kwotę kar umownych, wyjąwszy odszkodowanie za opóśnienie w ukończeniu wykonania, w którym to przypadku maksymalna łączna wysokość odszkodowania nie przekroczy 10 % ceny stałej.

Pozostałe warunki porozumienia nie odbiegają od powszechnie obowiązujących w tego typu umowach.

Kryterium wg którego ww. umowy zostały uznane za znaczące to wartość kapitałów własnych P.R.I. "POL-AQUA" S.A.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO