Tytuł
Zawarcie umowy w sprawie nabycie udziałów w Placidus Investments
Raport nr:35/2008
Data:2008/07/08
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Iwona Rudnikowska – Wiceprezes Zarządu

Janusz Andrzej Lewandowski – Członek Zarządu
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuje, że 7 lipca 2008 r. Spółka zawarła z Trinity Shelf Companies Sp. z o.o. umowę nabycia 60 udziałów w Placidus Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 56C, 00-803, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000307850.

Przedmiotem działalności Placidus Investments będzie szeroko pojęta działalność związana
z produkcją i montażem ekranów dźwiękochłonnych na potrzeby budownictwa drogowo-mostowego. W ramach tej działalności planowane jest m.in. wykorzystanie mocy produkcyjnych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej POL-AQUA, w szczególności nowopowstającego zakładu konstrukcji stalowych w Gostyninie k/Płocka, realizowanego przez PA Conex Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy Placidus Investments Sp. z o.o. wynosi 50 tys. zł. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna jako współudziałowiec będzie posiadało 60% udziałów
w kapitale zakładowym Placidus Investments, uprawniających do 60% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Pozostałe udziały nabyli partnerzy biznesowi P.R.I. "POL-AQUA" S.A. Spółka Placidus Investments nie prowadziła działalności gospodarczej ani nie świadczyła usług od dnia jej powstania do dnia podpisania umowy nabycia jej udziałów przez P.R.I. "POL-AQUA" S.A..

Cena zakupu przedmiotowych udziałów wynosić będzie 30 tys. zł oraz równowartości 2.100 euro. Udziały zostaną przeniesione na nabywców w momencie zapłaty. Źródło finansowania objętych udziałów stanowią środki własne.
Zarząd P.R.I. "POL-AQUA" S.A. nie posiada informacji o jakikolwiek powiązaniach pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym przedmiotowe aktywa.

Inwestycja ma charakter długoterminowy. Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego nabycie udziałów w Placidus Investments Sp. z o.o. nie wiąże się ze znaczącymi nakładami finansowymi.

Wyżej wymienione aktywa są aktywami o znacznej wartości w rozumieniu norm prawa papierów wartościowych za względu na fakt, iż stanowią ponad 20% kapitału zakładowego Placidus Investments Sp. z o.o.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO