Tytuł
Zawarcie przedwstępnej umowy najmu
Raport nr:12/2008
Data:2008/03/14
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Marek Stefański Prezes Zarządu P.R.I. "POL-AQUA" S.A.
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuje, że 13 marca 2008 r. pomiędzy Polnord Warszawa - Wilanów III Sp. z o.o. w Warszawie (dalej jako wynajmujący) a P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (dalej jako najemca) została zawarta przedwstępna umowa najmu powierzchni budynku biurowego w ramach realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego na terenie Warszawy - Wilanowa.

Strony ww. umowy postanowiły, że najemca weźmie w najem całość lub część powierzchni budynku biurowego, nie mniej jednak niż 6.000. m2 oraz minimum 35 miejsc parkingowych na każde 1.000. m2 wynajętej powierzchni.

W związku z planowanym terminem ukończenia ww. budynku, tj. 1 czerwca 2011 r. strony przedwstępnej umowy najmu postanowiły, iż umowa najmu (dalej jako umowa przyrzeczona) zostanie zawarta nie później niż 25 maja 2011 r., pod warunkiem, że wynajmujący nabędzie prawo użytkowania wieczystego działek, na których ma powstać budynek będący przedmiotem umowy oraz wynajmujący rozpocznie na przedmiotowych działkach budowę budynku biurowego na podstawie prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowę. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta na okres 10 lat, a jej szacunkowa wartość za powyższy okres wyniesie ok. 65 mln zł netto.

Miesięczny czynsz najmu za jeden metr kwadratowy powierzchni został określony na 17,50 euro, opłata eksploatacyjna wynosić będzie 4,50 euro, natomiast miesięczny czynsz najmu miejsca parkingowego został określony na 350 zł netto. Stawka czynszu będzie waloryzowana rocznie wg Zharmonizowanego Wskaźnika Cen Konsumpcyjnych UE, począwszy od drugiej rocznicy zawarcia umowy. Strony dopuściły możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy przyrzeczonej za obopólnym pisemnym porozumieniem. Dodatkowo strony uzgodniły, że jeżeli co najmniej 3 miesiące przed wygaśnięciem umowy przyrzeczonej jedna nie powiadomi drugiej strony o zamiarze zakończenia stosunku najmu, umowa przyrzeczona ulegnie automatycznie przedłużeniu na czas nieokreślony z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Nieterminowe przekazanie budynku najemcy skutkować będzie zwolnieniem z czynszu za każdy jeden dzień opóźnienia, natomiast po upływie 120 dni przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym tj. bez wypowiedzenia, przy czym prawo to może być wykonane w terminie 30 dni od upływu 120 dniowego okresu opóźnienia.

Pozostałe warunki umowne nie odbiegają od warunków rynkowych.

Zarząd P.R.I. "POL-AQUA" S.A. podkreśla, że decyzja w sprawie wynajęcia budynku biurowego, który w przyszłości stanowić będzie główną siedzibę spółki ma charakter strategiczny. Dynamiczny wzrost POL-AQUY w ciągu kilku ostatnich lat (m.in. kilkukrotne zwiększenie zatrudnienia) oraz ambitne plany dalszego rozwoju były podstawą podjęcia decyzji o skoncentrowaniu struktur organizacyjnych firmy w ciągu kilku lat w jednym miejscu, a obecnie wynajmowane powierzchnie biurowe zostaną zwolnione.

Kryterium, wg którego ww. umowy zostały uznane za znaczące to wartość kapitałów własnych P.R.I. "POL-AQUA" S.A.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO