Tytuł
Zawarcie kontraktu na budowę rurociągu dla Grupy LOTOS S.A.
Raport nr:13/2008
Data:2008/03/17
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy:Iwona Rudnikowska
Wiceprezes Zarządu P.R.I. "POL-AQUA" S.A.

Andrzej Lewandowski
Członek Zarządu P.R.I. "POL-AQUA" S.A.
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuje, że 17 marca 2008 r. wpłynęła do Spółki umowa zawarta pomiędzy Grupą LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku a P.R.I. "POL-AQUA" S.A. Przedmiotowa umowa dotyczy budowy rurociągu na terenie Gdańska, który połączy Rafinerię LOTOS z instalacjami paliwowymi na terenie Portu Północnego.

Łączne wynagrodzenie wskazane w kontrakcie wynosi 39 500 000 zł netto.

Termin zakończenia prac został ustalony na 31 sierpnia 2009 r. Wartość gwarancji dobrego wykonania do momentu mechanicznego zakończenia prac na mocy kontraktu wyniesie do 10 % łącznej kwoty ryczałtowej określonej w umowie.

Zabezpieczenie na okres rękojmi i gwarancji wynosi do 5% kwoty określonej w umowie kontraktowej.

Kara umowna z tytułu opóźnienia wynosi 0,5% ostatecznej wartości kontraktu za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia lub jego część. Górny próg powyżej wymienionej kary umownej wynosi 10% ostatecznej wartości kontraktu. Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od rynkowych.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO