Tytuł
Zakończenie procesu akwizycji TECO Sp. z o.o.
Raport nr:38/2008
Data:2008/07/21
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Marek Stefański
Prezes Zarządu
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuje, że 21 lipca 2008 r. pomiędzy dotychczasowymi wspólnikami TECO Sp. z o.o.: Panem Bogusławem Wojtowiczem
i Panem Zygmuntem Szablowskim a tą spółką, reprezentowaną przez pełnomocnika powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników TECO Sp. z o.o. zostały zawarte kontrakty menedżerskie.

Wyżej wymienione kontrakty zostały zawarte w związku z realizowaniem zapisów umowy z 14 maja 2008 r., na mocy której dotychczasowi wspólnicy TECO Sp. z o.o. zobowiązali się do zawarcia z P.R.I. "POL-AQUA" S.A. sprzedaży udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki. Informacje na temat umowy przedwstępnej oraz warunków od spełnienia których uzależnione było przejęcie TECO Sp. z o.o. zawiera raport bieżący nr 23/2008 opublikowany 14 maja 2008 r.

W związku z powyższym w dniu 21 lipca 2008 r. pomiędzy Panem Bogusławem Wojtowiczem oraz Panem Zygmuntem Szablowskim a P.R.I. "POL-AQUA" S.A. została zawarta umowa sprzedaży 234 udziałów stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym TECO Sp. z o.o. i uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki. Udziały te zostały nabyte za łączną kwotę 17.500.158 zł.

Zarząd P.R.I. "POL-AQUA" S.A. planuje kontynuowanie dotychczasowej działalności TECO Sp. z o.o.
w ramach majątku nabytego przedsiębiorstwa. Przedmiotowa inwestycja ma charakter długoterminowy.

Zarząd P.R.I. "POL-AQUA" S.A. nie posiada informacji o powiązaniach osób zarządzających lub nadzorujących P.R.I. "POL-AQUA" S.A. i nią samą z osobami zbywającymi akcje TECO Sp. z o.o.

Podstawą uznania nabywanych aktywów za aktywa o znacznej wartości stanowi kryterium nabycia najmniej 20 % kapitału zakładowego TECO. Źródłem finansowania nabytych aktywów będą środki pozyskane w pierwszej publicznej ofercie sprzedaży akcji P.R.I. "POL-AQUA" S.A.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO