Tytuł
Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo zespołu mieszkaniowo-usługowego w Warszawie
Raport nr:14/2008
Data:2008/04/04
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy:Marek Stefański Prezes Zarządu P.R.I. "POL-AQUA" S.A.
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuje, że 4 kwietnia 2008 r. pomiędzy Grupo Lar Real Estate Polonia Sp. z o.o. z (dalej jako Zamawiający) a P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (dalej jako Generalny Wykonawca) została zawarta umowa dotycząca generalnego wykonawstwa robót budowlano-montażowych dla I etapu Zespołu Mieszkaniowo-Usługowego z garażem podziemnym "Nowe Bielany" wraz z drogami, przyłączami technicznymi i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kasprowicza/Nocznickiego w Warszawie.

Łączne wynagrodzenie wskazane w umowie wynosi 56 080 000 zł netto.

Termin zakończenia prac został ustalony na 1 października 2009 r.

Wartość gwarancji należytego wykonania umowy wyniesie 10 % wynagrodzenia umownego. Dodatkowo zabezpieczenie na okres dobrego i terminowego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości wyniesie 5 % z każdej faktury wystawionej przez Generalnego Wykonawcę.

Gwarancja w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego na okres rękojmi i gwarancji będzie dotyczyć okresu 12-miesięcznego od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i obejmie gwarancje na całość robót za wyjątkiem gwarancji na wyposażenie, którego gwarancje są zgodne z gwarancjami producentów. Gwarancja w wysokości 3 % wynagrodzenia ryczałtowego na okres rękojmi i gwarancji dotyczy 2 lat i 3 miesięcy po upływie 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obejmie całość robót, za wyjątkiem gwarancji na wyposażenie, którego gwarancje są zgodne z gwarancjami producentów. Ponadto Generalny Wykonawca udzieli dodatkowo 15-letniej gwarancji na konstrukcje żelbetowe, 10-letniej gwarancji na dach, konstrukcje i wyroby stalowe, elewacje, dylatacje i wykładziny kamienne, 3-letniej gwarancji na drogi, chodniki i parkingi oraz gwarancji na 2 sezony wegetacyjne, nie krócej niż 2 lata dla zieleni.

Kara umowna z tytułu opóźnienia wynosi 0,2% wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, a jej górny próg wynosi 10% wartości kontraktu. W przypadku wypowiedzenie lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia netto. W przypadku wypowiedzenie lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Generalny Wykonawca ma prawo do kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia netto pozostałego do wypłacenia po dniu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy.

Pozostałe warunki umowne nie odbiegają od rynkowych.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO