Tytuł
Znaczne pakiety akcji – uzupełnienie informacji dot. ALTUS TFI S.A.
Raport nr:27/2011
Data:2011/06/22
Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Podpisy:Piotr Chełkowski, Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Marek Sobiecki, Drugi Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2011 z dnia 16.05.2011 r, w którym Altus TFI S.A. powiadomił, iż w wyniku zawarcia umowy o wykonywanie czynności polegających na zarządzeniu portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych posiada prawo głosu na WZA P.R.I. „POL-AQUA” S.A. powyżej 5% informuje, że w dniu wczorajszym powziął informację, iż druga stroną umowy o której mowa powyżej jest DIM S.a.r.L.

DIM S.a.r.L. z siedzibą w Luxemburgu jest podmiotem zależnym od p. Marka Stefańskiego, który łącznie, pośrednio i bezpośrednio wg informacji będących w posiadaniu P.R.I. „POL-AQUA” S.A., otrzymanych w związku z zawiadomieniem przesłanym do Spółki w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  oraz w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi posiada:
Akcjonariusz: Pan Marek Stefański
liczba akcji / liczba głosów: 3 357 364 (łącznie)
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 12,21%
Pośrednio przez : DIM S.a.r.L
liczba akcji / liczba głosów: 2 929 059
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 10,65%
Bezpośrednio: Pan Marek Stefański
liczba akcji / liczba głosów: 428 305
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 1,56%
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO