Tytuł
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 KSH.
Raport nr:30/2011
Data:2011/07/05
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Piotr Chełkowski, Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Marek Sobiecki, Drugi Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:

Zarząd P.R.I. „POL-AQUA” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść udzielonych       w trybie art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych odpowiedzi na pytania zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21.06.2011 r. przez pełnomocnika akcjonariusza DIM S.a.r.L. – ALTUS TFI S.A.
Pytanie 1.                                                                                                                               Spółka utworzyła odpisy amortyzacyjne na pożyczki w wysokości 9 mln zł oraz odpisy na należności 77 mln zł. Skąd wzięły się te odpisy w związku z tym, że większość kontraktów jest realizowana na rzecz Skarbu Państwa?
Odpowiedź : odpis aktualizujący wartość pożyczek w kwocie 9 102 tys. zł dotyczy pożyczek udzielonych spółkom zależnym – informacja w Nocie nr 13.5 do jednostkowego sprawozdania finansowego  P.R.I. „POL-AQUA” S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku. Odpisy należności dokonane w 2010 roku  w wysokości 77 mln zł dotyczą kontrahentów  prywatnych, w tym spółek zależnych – informacja w Nocie nr 13.3  do jednostkowego sprawozdania finansowego  P.R.I. „POL-AQUA” S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku.
 
Pytanie 2.
Spółka odnotowała stratę, podczas gdy inne podmioty konkurencyjne na rynku nie,        w zakresie budownictwa inżynieryjnego i ogólnego,  z czego wynika strata na tego rodzaju działalności spółki? Na jakich kontraktach były te straty?

Odpowiedź: strata netto Spółki i Grupy POL-AQUA wynika zarówno z niezadawalających zrealizowanych marż na wielu kontraktach podpisanych w latach poprzednich, jak i z szeregu dokonanych odpisów aktualizujących w tym na należności oraz wartość firmy. W przypadku wielu kontraktów budżetowane koszty ich realizacji były niedoszacowane. Ponadto znaczne straty netto poniosły także spółki zależne takie jak Vectra S.A. i PA Conex Sp. z o.o.

Pytanie 3.
Podobne pytanie jeśli chodzi o odpisy wartości aktywów trwałych za 2010 rok pytanie co składa się na te odpisy i skąd wzięła się ta wysoka kwota jakie są podstawy tych odpisów? Podstawy dokonania odpisów środków trwałych oraz wartości udziałów         w jednostkach stowarzyszonych w 2010r ?

Odpowiedź: odpis wartości pozostałych aktywów trwałych w kwocie 8 437 tys. zł dotyczył budynków i budowli, środków transportu i środków trwałych w budowie, których wartość księgowa była wyższa od wartości rynkowej. Informacja zawarta jest w Notach nr 13.3 i nr 18 do jednostkowego sprawozdania finansowego P.R.I. „POL-AQUA” S.A.  za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku.


Pytanie 4.
Podobna sytuacja jest z odpisami wartości udziałów w jednostkach stowarzyszonych?

Odpowiedź: odpis aktualizujący wartość udziałów w jednostkach stowarzyszonych                 w wysokości 3 294 tys. zł dotyczył Spółki PKO BP Inwestycje Sarnia Dolina  Sp. z o. o          i wynikał z sytuacji biznesowej spółki. Informacja zawarta jest w Nocie nr 13.5 do jednostkowego sprawozdania finansowego P.R.I. „POL-AQUA” S.A.  za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku.

Pytanie 5.
Korekta błędów z poprzednich lat. W jaki sposób Spółka dokonała tych korekt                i z jakiego tytułu wynikają  te zmiany?

Odpowiedź: w trakcie sporządzania sprawozdania za rok 2010 zidentyfikowane zostały błędy, które dotyczyły zdarzeń z 2009 roku i z latach wcześniejszych.
Zgodnie z MSR 8 korekta błędu lat ubiegłych nie jest ujmowana w rachunku zysków i strat okresu, w którym błąd wykryto. Wszelkie prezentowane informacje dotyczące okresów wcześniejszych, koryguje się od najwcześniejszego z możliwych okresów.
Zidentyfikowane błędy dotyczące roku 2009 odniesione zostały w danych porównywalnych rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r., natomiast błędy popełnione w okresach sprzed 2009 roku odniesione zostały w bilansie na wynik lat poprzednich.
Korekta błędu odniesiona na wynik finansowy za 2009 rok wyniosła 36 488 tys.
Szczegółowy opis korekty błędu zawarty jest w Nocie nr 10 do jednostkowego sprawozdania finansowego  P.R.I. „POL-AQUA” S.A.  za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku.

Pytanie 6.
Spółka dokonała zmian w zakresie przychodów i kosztów – jakie były tego przyczyny      i dlaczego to się zadziałało w kontekście pozyskiwania nowych kontraktów?

Odpowiedź: w roku 2010 Spółka nie dokonywała zmian w zakresie przychodów i kosztów ze sprzedaży z wyjątkiem zmian prezentacyjnych kosztów i przychodów z kontraktów realizowanych w konsorcjach w których Spółka nie ma samodzielnej kontroli. Tak jak opisano w Nocie nr 10 do jednostkowego sprawozdania finansowego P.R.I. „POL-AQUA” S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku,  została zmieniona prezentacja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz przychodów i kosztów finansowych w postaci netowania przychodów i kosztów.

Pytanie 7.
Jak wyglądała sytuacja jeśli chodzi o niezależność członków Rady Nadzorczej, kto jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej i czy niezależni członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności?

Odpowiedź: niezależnymi Członkami Rady Nadzorczej są Pan Krzysztof Gadkowski i Pan Janusz Steinhoff, którzy zostali mianowani w poprzednim 2010 roku. W dniu powołania członkowie Rady Nadzorczej spełniali kryteria niezależnych członków Rady Nadzorczej i wedle najlepszej wiedzy Spółki nic się nie zmieniło od dnia powołania. 

Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO