Tytuł
Podpisanie aneksu do umowy o linię wielocelową z Bankiem Pekao S.A.
Raport nr:33/2011
Data:2011/08/01
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Marek Sobiecki, Drugi Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Robert Molo, Członek Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął aneks z dnia 29 lipca 2011r. z Banku Polska Kasa Opieki S.A. do umowy o udzielenie kredytu w formie wielocelowej linii kredytowej z dnia 3 lipca 2006 r.

W ramach limitu kredytowego 1 udostępniona została możliwość wystąpienia zadłużenia do łącznej kwoty nie przekraczającej 100 mln zł – kredyt obrotowy (Kredyt w Rachunku Bieżącym).
W ramach limitu kredytowego 2 Bank będzie udzielał gwarancji bankowych, za wyjątkiem gwarancji zabezpieczających spłatę kredytów lub innych transakcji o podobnym charakterze zaciągniętych w innych bankach lub instytucjach finansowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami) do łącznej kwoty nie przekraczającej 70 mln zł – limit gwarancyjny.

Strony ustaliły, że maksymalny limit kredytowy w kwocie 170 mln zł został przedłużony do 31 lipca 2012 r. i może zostać przedłużony na kolejne okresy.

Warunki umowne nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Kwota limitu kredytowego przekracza wartość 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO