Tytuł
Postanowienie sądu dot. połączenia P.R.I. „POL-AQUA” S.A. z PA ENERGOBUDOWA Sp. z o.o.
Raport nr:36/2011
Data:2011/09/02
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Piotr Chełkowski Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Marek Sobiecki Drugi Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka  otrzymała postanowienie sądu wydane w dniu 1.09.2011 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisu połączenia Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. – spółki przejmującej ze spółką PA ENERGOBUDOWA Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej.
Połączenie zostało dokonane przez przejęcie na podstawie art. 492 §1 ust. 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych tj. poprzez przeniesienie całości majątku spółki PA ENERGOBUDOWA Sp. z o.o. na spółkę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A.
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Dworska 1, 05-500, zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem 0000044166, NIP 775-00-01-125, kapitał zakładowy 27 500 100 zł wpłacony w całości.
P.R.I. „POL-AQUA” S.A. świadczy usługi budownictwa inżynieryjnego, ekologicznego, drogowego, paliwowego oraz ogólnego. Realizuje kompletne uzbrojenia podziemne, buduje drogi i mosty oraz rurociągi przesyłowe ropy i gazu. Prowadzi działalność w zakresie generalnego wykonawstwa obiektów kubaturowych, przemysłowych, użyteczności publicznej, centów handlowych i innych.
PA ENERGOBUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, ul. J. Cygana 5, 45-131 Opole, zarejestrowana była dotychczas w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000054580, NIP 754-25-37-792, kapitał zakładowy 12 419 520 zł wpłacony w całości.
PA ENERGOBUDOWA Sp. z o.o. świadczy usługi budowlane z zakresu inżynierii sanitarnej: kanalizacje ściekowe, sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, budowle inżynieryjne.
Postanowienie Sądu jest konsekwencją uchwały nr 20/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie połączenia Spółki (jako Spółki Przejmującej) przez przejęcie spółki pod firmą: PA ENERGOBUDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (jako Spółki Przejmowanej).
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO