Tytuł
Podpisanie umowy na limit gwarancyjny z Societe Generale S.A.
Raport nr:41/2011
Data:2011/10/19
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Podpisy:Marek Sobiecki, Drugi Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Robert Molo, Członek Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa nr 2011/008 na limit gwarancyjny z Societe Generale S.A. („Bank”) oddział w Polsce.
W ramach przyznanego limitu na gwarancje bankowe o terminach ważności nie dłuższych niż 60 dni Bank będzie udzielał gwarancji:
- celnych,
- dobrego wykonania kontraktu w tym w okresie gwarancji i rękojmi
- przetargów,
- spłaty zaliczki,
- usunięcia wad i usterek.
W ramach limitu kredytowego, Bank będzie udzielał gwarancji bankowych do łącznej kwoty nie przekraczającej 100 mln zł (limit od 36 do 60 miesięcy wynosi 20 mln zł)
Przedmiotowy limit przyznany został na okres od chwili podpisania umowy do dnia 31.08.2012 r.
Ponad to Bank udzielił na podstawie odrębnej umowy nr 2011/055 z dnia 19 października 2011 r. krótkoterminowego kredytu odnawialnego w maksymalnej wysokości 25 mln zł. (od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2012r.).
Łączna kwota przyznanego limitu gwarancyjnego oraz krótkoterminowego kredytu odnawialnego nie może przekroczyć 100 mln zł.
Warunki umowne nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Kwota limitu kredytowego nie przekracza wartości 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO