Tytuł
Podpisanie aneksu do umowy o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
Raport nr:52/2011
Data:2011/11/30
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Piotr Chełkowski, Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Marek Sobiecki, Drugi Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) informuje, że w dniu 29.11.2011 został podpisany aneks, z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, do umowy generalnej o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych nr GG26/0086 z dnia 11.03.2011 r. wraz z późniejszymi zmianami. 
W ramach limitu gwarancyjnego z tytułu  wszystkich wydanych gwarancji, suma odpowiedzialności InterRisk  S.A. Vienna Insurance Group  zostaje podwyższona  do kwoty 113.000.000,00 zł.
W ramach przyznanego limitu będą udzielane gwarancje ubezpieczeniowe:
a) wadialne,
b) należytego wykonania kontraktu,
c) usunięcia wad i usterek.

Przedmiotowy limit został przyznany do dnia 19 kwietnia 2012 r.

Warunki umowne nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kwota limitu gwarancyjnego przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta.

Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO