Tytuł
Znaczne pakiety akcji
Raport nr:33/2013
Data:2013/09/30
Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Podpisy:Servando Sierra Martí, Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Marek Sobiecki, Pierwszy Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 30 września 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pioneer Pekao Investment Management S.A. (dalej „PPIM”) o spadku, w wyniku odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, łącznego zaangażowania z poziomu 1 718 775 akcji Spółki stanowiących 6,25% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1 718 775 głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 6,25% ogólnej liczby głosów do poziomu 0,00% (0 akcji) całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych.

Ponadto PPIM, wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. a PPIM zawiadomił, że akcjonariuszem posiadającym ww. liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu był Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty utworzony przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Przedmiotowe pismo w załączeniu.

Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO