Tytuł
Znaczne pakiety akcji
Raport nr:34/2013
Data:2013/09/30
Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Podpisy:Servando Sierra Martí, Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Marek Sobiecki, Pierwszy Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 30 września 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (dalej „Fundusz”), że w wyniku zbycia akcji Spółki w odpowiedzi na wezwanie dot. sprzedaży akcji (transakcja rozliczona w dniu 25 września 2013 roku) ING Otwarty Fundusz Emerytalny S.A. (dalej „Fundusz”) zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Przed zbyciem akcji Fundusz posiadał 1 522 981 akcji Spółki stanowiących 5,54% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 1 522 981 głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,54% ogólnej liczby głosów.
W dniu 30 września 2013 r. Fundusz nie posiada akcji Spółki na swym rachunku papierów Wartościowych.
Przedmiotowe pismo w załączeniu.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO