Tytuł
Znaczne pakiety akcji
Raport nr:35/2013
Data:2013/10/02
Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Podpisy:Servando Sierra Martí, Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Marek Sobiecki, Pierwszy Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 2 października 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie p. Marka Stefańskiego, że w wyniku zbycia akcji Spółki w odpowiedzi na wezwanie dot. sprzedaży akcji p. Marek Stefański zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Przed zbyciem akcji p. Marek Stefański posiadał 3 568 515 akcji Spółki stanowiących 12,98% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 3 568 515 głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 12,98% ogólnej liczby głosów.
W dniu 1 października 2013 r. p. Marek Stefański nie posiadał akcji Spółki na swym rachunku papierów Wartościowych.
Przedmiotowe pismo w załączeniu.
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO