Tytuł
Uchwała Zarządu Giełdy w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Raport nr:41/2013
Data:2013/12/06
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Podpisy:Servando Sierra Martí, Prezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Marek Sobiecki, Pierwszy Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Treść:Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) informuje, iż powziął informację o Uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „Giełda”)  z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wykluczenia z dniem 10 grudnia 2013 r. z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. oznaczonych przez KDPW kodem ISIN „PLPAQUA00018”.

Wykluczenie z obrotu giełdowego obejmuje wszystkie akcje Spółki, tj. 27.500.100 (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 PLN każda w tym:
1)    10.493.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A
2)    5.506.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B
3)    100 akcji zwykłych na okaziciela serii C
4)    4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
5)    4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
6)    3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F

Z dniem 10 grudnia 2013 r., zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 40/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. oraz ww. decyzją Giełdy, Spółka zaprzestanie podlegać obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 1382).
Załączniki:
 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO