Tytuł

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POLAQUA” Spółka Akcyjna (21 czerwca 2011)

W dniu 21 czerwca 2011 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie przy ul. Dworskiej 1 o godzinie 11:00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010r.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POL-AQUA za 2010r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny sytuacji Spółki przygotowanej przez Radę Nadzorczą oraz rozpatrzenie wyników pisemnej oceny przygotowanej przez Radą Nadzorczą dotyczącą sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2010r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POL-AQUA za 2010r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie łączenia się przez przejęcie ze spółką PA Energobudowa Sp. z o.o.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
 Zamknięcie Zgromadzenia

Uchawały wraz z załącznikami zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 28/2011

 

Zapowiedź  Walnego Zgromadzenia:

Ogłoszenie ZWZ (112 kB)


Projekty uchwał (136 kB)


Formularz - wzór pełnomocnictwa (193 kB)


Załącznik nr 1 do uchwały – Plan połączenia spółki P.R.I. „POL-AQUA” S.A. z PA ENERGOBUDOWA Sp. z o.o. (1319 kB)


Załącznik nr 2 do uchwały - Projekt uchwały ZWZ Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek (985 kB)

Załącznik nr 3 do uchwały - Projekt uchwały WZ Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek (994 kB)

Załącznik nr 4 do uchwały - Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej dla celów połączenia (1211 kB)

Załącznik nr 5 do uchwały - Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej dla celów połączenia (1198 kB)


Załącznik nr 6 do uchwały - Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej w przedmiocie ustalania wartości majątku Spółki Przejmowanej (403 kB)


OCENA SYTUACJI SPÓŁKI za rok obrotowy 2010 sporządzona przez Radę Nadzorczą Spółki (103 kB)


SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ z oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania emitenta (145 kB)


Stanowisko Zarządu odnośnie planu połączenia P.R.I. „POL-AQUA” S.A ze spółką zależną PA ENERGOBUDOWA Sp. z o.o. wraz z jego uzasadnieniem (94 kB)

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO