Tytuł

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POLAQUA” Spółka Akcyjna (29 listopada 2011)

W dniu 29 listopada 2011 r. (wtorek) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w Biurze Spółki w Warszawie przy ul. Adama Branickiego 15 o godzinie 12:00 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków (składu) Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia kosztami zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zapowiedź Walnego Zgromadzenia: 

Rb 38/2011 Wniosek akcjonariusza dotyczący zwołania NWZ (83 kB)

Rb 40/2011 Zwołanie NWZ (88 kB)

Rb 42/2011 Ogłoszenie dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. „POL-AQUA" S.A. (126 kB)

Ogłoszenie NWZ (140 kB)

Projekty uchwał (198 kB)

Formularz - wzrór pełnomocnictwa (268 kB)

Statut - tekst jednloity (173 kB)

Materiały dodatkowe, propozycje nowych uchwał oraz poprawki do projektu uchwały:

Rb 46/2011 Materiały dodatkowe na NWZ Spółki zwołane na dzień 29.11.2011 r. Propozycja nowych projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad oraz poprawki do projektu uchwały. (82 kB)
Materiały dodatkow, uzupełenie uchwał (113 kB)
Aktualny formularz do głosowania wraz z uchwałami (210 kB)

Kandydat do Rady Nadzorczej: 

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej P.R.I. „POL-AQUA” S.A. (83 kB)

Krzysztof Gerula - życiorys (99 kB)

Podjęte uchwały:  

Szczegóły odnośnie podjętych uchwał znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie / raporty bieżące 

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ:

Rodzaj akcji: akcje zwykłe na okaziciela
Ogólna liczba akcji: 27 500 100 akcji
Ogólna liczba głosów: 27 500 100 głosów

 

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO