Tytuł

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POLAQUA” Spółka Akcyjna (23 maja 2012)

W dniu 23 maja 2012 r. (środa) odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w Biurze Spółki w Warszawie przy ul. Adama Branickiego 15 o godzinie 12:00 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „POL-AQUA” za 2011 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady  Nadzorczej, z dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz OCENY SYTUACJI SPÓŁKI Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2011 sporządzoną przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 25 kwietnia 2012 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „POL-AQUA” za 2011 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej POL-AQUA S.A.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011.
13. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 r.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zapowiedź Walnego Zgromadzenia:  

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (129 kB)

Projekty uchwał wraz z załącznikami (128 kB)

Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania (197 kB)

Ocena sytuacji spółki P.R.I. ”POL-AQUA” S.A. (130 kB)

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej (146 kB)

Podjęte uchwały:

Raport bieżący nr 17/2012

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ:

Rodzaj akcji: akcje zwykłe na okaziciela
Ogólna liczba akcji: 27 500 100 akcji
Ogólna liczba głosów: 27 500 100 głosów

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO