Tytuł

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POLAQUA” Spółka Akcyjna (26 czerwca 2013)

W dniu 26 czerwca  2013 r. (środa) odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w Biurze Spółki w Warszawie przy ul. Adama Branickiego 15 o godzinie 12:00 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „POL-AQUA” za 2012 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady  Nadzorczej, z dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Oceny Sytuacji Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2012 sporządzoną przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 28 maja 2013r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „POL-AQUA” za 2012 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej POL-AQUA S.A.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2012 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 r.
14. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zapowiedź Walnego Zgromadzenia:  

Raport bieżący nr 14/2013 z dnia 29 maja 2013 r. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. „POL-AQUA" S.A.

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej:  

Raport bieżący nr 15/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej P.R.I. "POL-AQUA" S.A.

Uchwały podjęte:

Raport bieżący nr 18/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. „POL-AQUA” S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ:

Rodzaj akcji: akcje zwykłe na okaziciela
Ogólna liczba akcji: 27 500 100 akcji
Ogólna liczba głosów: 27 500 100 głosów

 

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO