Tytuł

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POLAQUA” Spółka Akcyjna (25 października 2013)

W dniu 25 października  2013 r. (piątek) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Walne Zgromadzenie odbyło się na podstawie art. 303 § 1 oraz art. 405 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad;
4. Podjęcie Uchwały w sprawie przywrócenia akcjom spółki „POL-AQUA" S.A. formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Uchwały podjęte:

Raport bieżący nr 38/2013 z dnia 25 października 2013 r. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. „POL-AQUA” S.A.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ:

Rodzaj akcji: akcje zwykłe na okaziciela
Ogólna liczba akcji: 27 500 100 akcji
Ogólna liczba głosów: 27 500 100 głosów

 

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO