Tytuł

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (30 czerwca 2008 r.)

W dniu 30 czerwca 2008 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.R.I. "POL-AQUA" S.A. Podczas obrad została podjęta m.in. uchwała, w której postanowiono zmienić Statut Spółki.

ZWZA zostało przeprowadzone wg poniższego porządku obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny sytuacji Spółki przygotowanej przez Radę Nadzorczą Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2007 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Rb 33/2008: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (82 kB)
Załącznik do raportu bieżącego 33/2008-uchwały podjęte na ZWZA (135 kB)

Wybrane Informacje:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA (48 kB)

Zapowiedź Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Rb 26/2008: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. "POL-AQUA" S.A. (78 kB)
Rb 28/2008: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.I. "POL-AQUA" Spółka Akcyjna (120 kB)

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO