Tytuł

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POLAQUA” Spółka Akcyjna (17 czerwca 2010)

W dniu 17 czerwca 2010 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna. Zgromadzenie odbyło się w siedzibie Spółki w Piasecznie przy ul. Dworskiej 1 o godzinie 11.00

Porządek obrad

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 r.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „POL-AQUA” za 2009 r.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie oceny sytuacji Spółki przygotowanej przez Radę Nadzorczą oraz rozpatrzenie wyników pisemnej oceny przygotowanej przez Radą Nadzorczą dotyczącą sprawozdania finansowego Spółki oraz  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2009.
11. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2009 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „POL-AQUA” za 2009 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
16. Zamknięcie Zgromadzenia. 

Raport bieżący nr 31/2010 (80 kB)
Uchwały podjęte na ZWZ 17.06.2010 (235 kB)


Zapowiedź Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Ogłoszenie o ZWZ (194 kB)

Projekty uchwał (203 kB)

Formularz - wzór pełnomocnictwa (239 kB)

Kandydat do RN (60 kB)

 
POLAQUA Mostostal Wyroby betonowe TECO