Równość szans, tolerancja i poszanowanie różnorodności

Równość szans, tolerancja i poszanowanie praw człowieka mają decydujące znaczenie w działaniach na rzecz wspomagania rozwoju zawodowego i osobistego pracowników POLAQUA Sp. z o.o.

POLAQUA walczy z wszelkimi przejawami dyskryminacji, zwłaszcza ze względu na wiek, płeć, pochodzenie czy niepełnosprawność. Takie podejście ma odzwierciedlenie w procesach rekrutacji, oceny pracowniczej oraz awansu opartych na ocenie potencjału danej osoby i jej indywidualnych osiągnięć oraz na analizie wymagań powiązanych z określonym stanowiskiem, nie zaś na takich kryteriach jak wiek, płeć, kraj pochodzenia czy stopień niepełnosprawności.

Równość szans dotyczy też możliwości zawodowych, procesu przydzielania stanowisk i podziału zakresu obowiązków, dostępu do szkoleń, benefitów i pozostałych przywilejów pracowniczych, przyznawania wynagrodzenia i premii, a także dbania o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy.

Priorytetem firmy jest zapewnienie, by każdy pracownik był traktowany z szacunkiem, zgodnie z prawem oraz z ogólnymi zasadami etycznymi. Dążąc do budowania organizacji działającej w oparciu o takie wartości, POLAQUA wdrożyła politykę antykorupcyjną oraz antymobbingową i na bieżąco reaguje na wszelkie sygnały naruszeń ww. zasad postępowania.

POLAQUA docenia potencjał społeczności lokalnych. Realizując inwestycje na terenie całego kraju, firma wspiera procesy rekrutacji pracowników oraz specjalistów i kadry zarządzającej z poszczególnych regionów Polski.

Promujemy budowanie na tyle zróżnicowanych zespołów, by zapewnić pracownikom możliwość wymiany doświadczeń oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami.  W ten sposób tworzymy wspólne know-how oparte na profesjonalizmie, zaufaniu i zaangażowaniu  wszystkich zatrudnionych osób.