Compliance

POLAQUA Sp. z o.o. jako członek grupy kapitałowej DRAGADOS S.A. z siedzibą w Madrycie, w Hiszpanii przestrzega Kodeksu Postępowania, Polityki Antykorupcyjnej, Polityki Prewencji w zakresie ryzyk karnych oraz innych wewnętrznych polityk i wytycznych w zakresie zapewnienia zgodności działania z przepisami i normami. Kodeks Postępowania DRAGADOS definiuje wartości etyczne organizacji, kluczowe we wszystkich obszarach jej działalności, stanowiąc zarazem zobowiązanie do ich przestrzegania; zawiera ponadto normy postępowania, których celem jest zapewnienie etycznego i odpowiedzialnego działania każdej z obowiązanych osób.

Poprzez Politykę Prewencji w zakresie ryzyk karnych POLAQUA zobowiązuje się do monitorowania i karania wszelkich zachowań łamiących przepisy karne i inne, jak również do stosowania odpowiednich form komunikacji i podnoszenia świadomości wśród wszystkich pracowników oraz promowania etycznej kultury organizacyjnej opartej na bezwzględnym przestrzeganiu prawa.

Polityka Antykorupcyjna DRAGADOS określa ramy prawne dla zapobiegania i identyfikowania przypadków korupcji w działaniach organizacji, propagując zachowania zgodne z prawem.

Grupa Dragados dysponuje Kanałem Etycznym, za pomocą którego pracownicy mogą zgłosić Przedsiębiorstwu - w sposób całkowicie bezpieczny i bez obaw o represje - każdy przypadek nieprzestrzegania Kodeksu bądź Procedur, lub jakikolwiek zaobserwowany bezprawny czyn popełniony w Przedsiębiorstwie. Poprzez Kanał Etyczny powiadamiać można o wszelkich przypadkach nieprzestrzegania postanowień Kodeksu Postępowania, jak również zgłaszać ewentualne wątpliwości w zakresie stosowania tego Kodeksu.