INNE DUŻE PROJEKTY

Obwodnica Przemyśla


Nazwa kontraktu:  Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885.

Inwestor:  Gmina Miejska Przemyśl

Lata realizacji:  2013-2015

Opis projektu: 

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmował budowę dwujezdniowej drogi obwodowej łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885 o długości 3,98 km, przebudowę istniejącego odcinka drogi krajowej nr 28 o długości 1,02 km, przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 885 o długości 1,16 km, budowę dróg serwisowych dla zapewnienia komunikacji lokalnej wraz z ich włączeniami do projektowanego lub istniejącego układu komunikacyjnego, budowę połączeń ww. dróg z istniejącym układem komunikacyjnym miasta poprzez skrzyżowania, budowę obiektów inżynierskich: przepustu na Kanale Bakończyckim (potok Sielec) oraz wiaduktu nad linią kolejową Przemyśl – Malhowice, budowę układu odwodnienia drogi wraz z kanalizacją deszczową, przepustami pod koroną drogi i urządzeniami do odprowadzania wód do odbiorników oraz ich oczyszczania, budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury zewnętrznej, budowę oświetlenia drogowego i ekranów akustycznych, a także inne roboty o charakterze przygotowawczym i porządkującym.

Parametry techniczne:

 • klasa drogi (ilość jezdni/pasów ruchu): G 2/2
 • położenie: na terenie zabudowy (przekrój uliczny)
 • prędkość projektowa: 50 km/h
 • prędkość miarodajna: 60 km/h
 • dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN/oś
 • kategoria obciążenia ruchem: KR5
 • szerokość jezdni i pasów ruchu: 2x7,00 (4x3,50) m
 • szerokość pasa rozdziału: 2,0 – 5,50 m
 • szerokość bocznych pasów zieleni (wraz z opaską): 3,50 m
 • szerokość chodnika: 1,50 m
 • szerokość ścieżki rowerowej: 2,00 m
 • spadek poprzeczny jezdni poza łukami wymagającymi przechyłki: 2%