INNE DUŻE PROJEKTY

Obwodnica Szczuczyna


Obwodnica Szczuczyna

Nazwa kontraktu: 

Obwodnica Szczuczyna została zrealizowana w ramach dwóch odrębnych kontraktów:

 1. Budowa obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S–61 od S-8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Suwałki – Budzisko – granica państwa (Kowno), na odcinku od km 197+550 do km 205+557 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.
 2. Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Obwodnica Augustowa, odcinek: obw. Szczuczyna, II jezdnia. 

Inwestor: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

Lata realizacji: 

I jezdnia: 2014-2015

II jezdnia: 2017-2020

Opis projektu: 

W ramach pierwszego kontaktu POLAQUA wybudowała ośmiokilometrowy fragment obwodnicy Szczuczyna, który powstał w ciągu planowanej drogi ekspresowej S61. Wybudowana obwodnica miała przekrój jednojezdniowy tj. 1 x 2 pasy ruchu, pozostawiono natomiast rezerwę terenu pod budowę drugiej jezdni, która miała powstać w przyszłości (wyjątkiem od tego przekroju była budowa dwujezdniowego, dwupoziomowego bezkolizyjnego węzła drogowego „Szczuczyn”).

Ponadto w zakres inwestycji wchodziły następujące roboty budowlane: budowa 9 obiektów inżynierskich w ciągu i nad obwodnicą, budowa dróg dojazdowych zapewniających dojazd do pól, lasów i posesji (w tym tzw. dróg autobusowych), budowa urządzeń ochrony środowiska (m.in. ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, przepustów ekologicznych, ogrodzeń, zieleni izolacyjnej, urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe), budowa oświetlenia węzła drogowego i skrzyżowań, budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. barier ochronnych, ekranów przeciwolśnieniowych, ogrodzeń, stacji meteorologicznych), przebudowa istniejących dróg w zakresie inwestycji oraz budowa systemu odwodnienia pasa drogowego.

W ramach drugiego kontaktu POLAQUA wybudowała drugą jezdnię obwodnicy Szczuczyna, która tym samym uzyskała standard dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, z pasami awaryjnymi i pasem rozdziału.

Wybudowana przez POLAQUA druga jezdnia o nawierzchni z betonu cementowego i długości 6,58 km została połączona z węzłem Szczuczyn, który powstał w pierwszym etapie budowy obwodnicy. Dodatkowo na odcinku ponad 5 km dokonano przebudowy istniejącej (prawej) jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz zlikwidowano dwa skrzyżowania.

W ramach kontaktu wybudowano również urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne i osłony przeciwolśnieniowe) oraz ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt oraz wygrodzenia).

Podstawowe paramenty techniczne:

 • Klasa drogi S
 • Prędkość projektowa – 100 km/h
 • Prędkość miarodajna – 110 km/h
 • Dwie jezdnie po dwa pasy ruchu 2x2
 • Szerokość pasów ruchu: 3,5 m
 • Pasy awaryjne – po 2,5 m każdy
 • Szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m -2,82 m
 • Pas dzielący - od 8,5 – 13,1 m
 • Obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś (11,5 tony/oś)